Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli  Truszkowskiej w  Warszawie.
 2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
 5. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;
 7. Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli  Truszkowskiej W  Warszawie;
 8. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;
 9. Osobie Prowadzącej – rozumie się Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie.

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie.Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej: Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek w Warszawie.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Azaliowej 10, 04-539 Warszawa.
 3. Osobą prowadzącą szkołę jest Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, reprezentowane przez przełożoną prowincjalną.
 4. Nad całokształtem działalności szkoły opiekę i nadzór sprawuje osoba prowadząca szkołę.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 6. Szkoła jest katolicką placówką edukacyjną. Zgodnie z prawem kościelnym jej działalność podlega nadzorowi biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej.
 7. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Szkoła jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
 9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe.

§ 3

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie Prawo oświatowe (art. 14 ust. 3) dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej:

 1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;
 3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych – posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

§ 4

 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 3. celów i zadań statutowych,
 4. programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 5. programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i  nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 • Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o  godności osoby.
 • W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6

Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć.

§ 7

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 1. umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i  dalszego kształcenia;
 2. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
 3. dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 4. wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
 5. umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i  płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i  pracownikami szkoły;
 6. wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
 7. uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
 8. dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 9. uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 8

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o  charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli, oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły. Program ten wypływa z diagnozy środowiska.

§ 9

1. Jeżeli do szkoły zostaje przyjęte dziecko, u którego rozpoznano potrzebę dodatkowego wspierania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szkoła na miarę możliwości organizuje uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielom takie wsparcie zgodnie z Procedurami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek w Warszawie.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne, szkoła jednak może korzystanie ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczynić warunkiem pozostawienia nazwiska dziecka na liście uczniów szkoły .

§ 10

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u  których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 • Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i  rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 • Szkoła może organizować niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych potrzeb.

§ 11

 1. W szkole mogą być podejmowane starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy oddziału.

 • Szkoła może udzielać pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.

§ 12

 1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z  odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

Rozdział 4

Organa szkoły i ich kompetencje

§ 13

Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły,
 2. rada pedagogiczna,
 3. samorząd uczniowski.

§ 14

 1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje osoba prowadząca przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo–wychowawczej.
 3. Podczas nieobecności dyrektora w szkole zastępuje go jego zastępca.

§  15

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

§ 16

 1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z  Regulaminem pracy oraz Regulaminem wynagradzania obowiązującym w szkole.
 2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników dyrektor zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i  wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie.

§ 17

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 2. odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 3. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 5. jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i  administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
 6. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 8. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 9. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 10. odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 11. dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 12. nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 13. opracowuje plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych;
 14.  corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym, oraz określa szczegółowe warunki korzystania z nich;
 15.  sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
 16. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 17. podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
 18. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 19. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 20. odpowiada za dokumentację szkoły;
 21. wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
 22. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 23. jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

§ 18

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i  kształcenia według zasad wypływających z nauki Kościoła Rzymskokatolickiego i  personalistycznej koncepcji człowieka.

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego tak, by materiały te, respektując zasady wiary i moralności katolickiej, stawały się podstawą wychowania do szacunku dla wartości kultury, tradycji i  Ojczyzny.

 • Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i  realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym, jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 • Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
  • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
  • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

§ 19

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  szkole.
 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w  każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 20

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy –  Prawo oświatowe,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia nazwiska dziecka z listy uczniów szkoły.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych,
  1. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  1. decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 21

 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.
 2. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 3. Rada pedagogiczna zatwierdza i uzupełnia uchwałą szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 22

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 23

Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami,
  1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  1. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  1. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w  porozumieniu z dyrektorem,
  1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 24

 1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
 2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

§ 25

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i  uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.

 1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 27. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły.
  1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
  1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem rozwiązuje osoba prowadząca szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.
  1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 26

 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
 3. rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
 4. w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
 5. w razie potrzeby wychowawca informuje rodziców o zaistniałym problemie;
 6. gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on dyrektorowi szkoły.
 7. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 8. W przypadku sytuacji konfliktowej stronom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
 9. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 10. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 27

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża dyrektor, działając w porozumieniu z osobą prowadzącą, określając jednocześnie warunki tej działalności.

Rozdział 5

Organizacja szkoły

§ 28

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 24 uczniów.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w  tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
 7. W sytuacji wymagającej działań nadzwyczajnych, np. okres pandemii, zajęcia mogą być prowadzane on-line jako element nauki zdalnej.
 8. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, działającego w porozumieniu z osobą prowadzącą działającego w porozumieniu z osobą prowadzącą, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
 9. W szkole organizowana jest codzienna modlitwa przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i  formacji.

W uroczystości kościelne i szkolne oraz w inne dni, których ustalenie wypływa z realizacji programu wychowawczego, uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszy św.

 1. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 29

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa ramowy plan nauczania przyjęty dla szkoły, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę.
 2. Na podstawie zatwierdzonego ramowego planu nauczania dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą szkołę, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
 5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 6. Szkoła prowadzi dokumentację prowadzonych zajęć edukacyjnych.

§ 30

 1. Celem właściwej organizacji procesu nauczania każdego dziecka, szkoła kieruje wszystkich uczniów klas pierwszych oraz uczniów nowo przyjętych na różne poziomy szkoły, na badania diagnostyczne,  przeprowadzane na terenie placówki przez reedukatora, w kierunku wykrycia prawdopodobieństwa dysfunkcji, ewentualnego wskazania koniecznych indywidualnych form wsparcia, odpowiednich do potrzeb psychofizycznych ucznia.
 2. Jeżeli uczeń otrzymuje opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie z ośrodka specjalistycznego, Szkolny Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny poddaje ten dokument dogłębnej analizie. Na jej podstawie dyrektor z Radą Pedagogiczną określa warunki umożliwiające dalszy efektywny proces kształcenia dziecka w placówce. Jeżeli Szkoła nie jest w stanie zagwarantować dziecku warunków edukacji, które odpowiadają jego indywidualnym potrzebom, wskazuje rodzicom ucznia typ placówki adekwatny do możliwości ich dziecka.
 3. Po ukończeniu przez dziecko kształcenia na pierwszym etapie edukacji (klasy I – III) dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję w sprawie możliwości kontynuowania przez ucznia nauki w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie. W decyzji tej bierze pod uwagę przede wszystkim indywidualne możliwości i potrzeby dziecka oraz efektywność podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych, ujawniających się w ocenie opisowej umiejętności oraz zachowania ucznia.

§ 31

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy.

§ 32

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w  aspekcie wychowania.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:
  1. organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  1. tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  1. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  1. rozwijanie samodzielności;
  1. pobudzanie ciekawości poznawczej;
  1. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  1. pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§ 33

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

§ 34

 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  1. biblioteki,
  1. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  1. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  1. pomieszczeń administracyjno-gospodarczych         
 2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

§ 35

 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
  1. doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
  1. udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
  1. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  1. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i  pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  1. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.

Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

 1. gromadzi i opracowuje zbiory,
  1. udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
  1. prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
  1. organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
  1. tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
  1. współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Rozdział 6

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 36

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 37

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Obowiązki wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez dyrektora.

§ 38

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  1. realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie, poprzez działania dydaktyczne oraz osobiste świadectwo życia,
  1. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju w każdym – także duchowym – jego wymiarze.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  1. prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
  1. włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
  1. jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  1. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i  poza nią, podczas pełnionych dyżurów,
  1. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
  1. ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,
  1. powierzone jego opiece mienie szkoły,
  1. doskonalenie zawodowe i formację religijną,
  1. właściwy wybór programu nauczania.

§ 39

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Organizację i formy działania zespołów określa regulaminzatwierdzony przez dyrektora działającego w porozumieniu z osoba prowadzącą.

§ 40

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
  1. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
  1. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
  1. organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,
  1. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i  koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
  1. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i  formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z  pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły, działając w  porozumieniu z dyrektorem.

§ 41

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
 2. Szczegółowe wskaźniki oceny pracy nauczyciela, ujęte w odrębnym regulaminie, opracowuje dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły i zapoznaje z nim wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

§ 42

Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest w szczególności:

 1. wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i  chrześcijańskich wartości;
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  1. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;
  1. organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  1. podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;
  1. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z  programu wychowawczo-profilaktycznego;
  1. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  1. koordynacja i dokumentowanie prowadzonego w szkole uczniowskiego wolontariatu.

§ 43

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§ 44

 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
 2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów

§ 45

Uczniowiemają prawo do:

 1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
  1. edukacji wszechstronnie uwzględniającej naukę Kościoła rzymskokatolickiego,
  1. życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
  1. znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  1. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
  1. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  1. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  1. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
  1. wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
  1. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
  1. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

§ 46

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu szkoły,
 2. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
 3. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w  lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
 4. kulturalnie i z szacunkiem, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów, opiekować się i pomagać najmłodszym,
 5. godnego reprezentowania szkoły,
 6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 7. noszenia na terenie szkoły stroju szkolnego określonego w regulaminie,
 8. respektowania zasad bezpieczeństwa higienicznego.

§ 47

Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności:

 1. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
 2. jednoczy wspólnotę uczniów,
 3. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych.

§ 48

 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
 2. picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów, zażywania tabaki i środków odurzających w szkole i poza nią,
 3. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 4. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła Katolickiego,
 5. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 6. przynoszenia do szkoły gier elektronicznych,
 7. korzystanie z urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela,
 8. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 9. farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci,
 10. opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.
 11. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy świetlicy.

§ 49

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i  demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć i uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 1. zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami bhp;
  1. zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całodziennego pobytu w szkole;
  1. zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
  1. udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
  1. okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
  1. uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
  1. realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
 2. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
 3. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;
 4. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z Internetu;
 5. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
 6. ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
 7. wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
 8.   zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
 9.   bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań      profilaktycznych.

§ 50

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także kształtuje innych uczniów.

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  1. wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  1. rzetelną naukę i pracę społeczną;
  1. dzielność i odwagę;
  1. stuprocentową frekwencję.
 2. Rodzaje nagród:
  1. pochwała wychowawcy wobec klasy,
  1. pochwała dyrektora wobec szkoły,
  1. tytuł ucznia miesiąca,
  1. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,
  1. nagrody książkowe,
  1. nagrody rzeczowe,
  1. inne, ustalone przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrodę dyrektora szkoły za szczególnie szlachetną postawę moralną, rzetelną naukę i zaangażowanie na rzecz innych.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  1. naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  1. notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  1. naruszanie nietykalności cielesnej;
  1. brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  1. rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  1. udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
 8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 9. System kar obejmuje:
 10. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 11. upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 12. obniżenie oceny z zachowania;
 13. nagana wychowawcy;
 14. nagana dyrektora;
 15. złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 16. skreślenie z listy uczniów.
 17. Szczególne przypadki, które dotyczą działań wyliczonych w ust. 9 pkt 5 i 6, obejmują:
  1. świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  1. notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  1. niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  1. ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 18. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
 19. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu siedmiu dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 20. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie siedmiu dni od wymierzenia kary.
 21. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1)   wychowawcy oddziału;

2)   pedagoga;

3)   samorządu uczniowskiego.

 1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i sposób oceniania

§ 51

Nauczyciele dokonują oceny osiągnięć uczniów zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach publicznych, określonymi w Ustawie o systemie oświaty oraz opracowanym na jej podstawie Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 52

 1. Nauczyciele nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego przekazują uczniom i ich rodzicom informację o wymaganiach edukacyjnych przewidzianych dla przedmiotu, którego nauczają, oraz o przedmiotowym systemie oceniania.

Informację tę przekazują poprzez podyktowanie zasad lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.

 • Informacje o warunkach, kryteriach i sposobach oceniania zachowania do dnia 15 września każdego roku szkolnego wychowawca oddziału przekazuje ustnie: uczniom podczas zajęć, a rodzicom podczas zebrania.

§ 53

Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia dokonuje się przy zastosowaniu różnorodnych form pracy (np. długo- i krótkoterminowe prace domowe, kartkówki, sprawdziany, prace zespołowe i indywidualne, aktywność, wypowiedzi ustne, prezentacje, aktywność podczas zajęć itp.), w warunkach zapewniających obiektywność.

§ 54

W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych stanowią najkrótszy, czytelny dla ucznia komunikat i wyrażone są w skali:

 • W – pracujesz wspaniale,
 • B – pracujesz bardzo ładnie, 
 • Ł – pracujesz ładnie,
 • S – strasz się,
 • SOS – pracujesz słabo.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

§ 55

1. Począwszy od klasy IVocenę bieżących osiągnięć ucznia, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wyraża się cyfrowo w skali:

 • celujący – 6,
  • bardzo dobry – 5,
  • dobry – 4,
  • dostateczny – 3,
  • dopuszczający – 2,
  • niedostateczny – 1.

Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

§ 56

W przypadku pisemnych sprawdzianów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę oraz udziela uczniowi wskazówek do dalszej pracy poprzez pisemny komentarz lub kartotekę testu. W przypadku innych ocenianych prac czyni to, posługując się komentarzem pisemnym lub ustnym.

§57

1. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W tygodniu mogą odbywać się maksymalnie trzy sprawdziany, a jednego dnia – jeden.

2.  Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

§ 58

Przy wystawianiu ocen z pracy klasowej, sprawdzianu/kartkówki itp. obowiązuje skala:

 • niedostateczny (1):                0 – 30%,
 • dopuszczający (2):                 31 – 50%,
 • dostateczny (3):                     51 – 73 %,
 • dobry (4):                               74 – 87%,
 • bardzo dobry (5):                   88 – 99%
 • celujący (6):                          100%.

§ 59

Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania ocenionych prac.

W przypadku niedopełnienia tej powinności otrzymuje ocenę niedostateczną.

§ 60

1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą uzyskaną z pracy klasowej. O możliwości poprawiania innych ocen decyduje nauczyciel przedmiotu.

Z poprawy nie można jednak uzyskać oceny celującej. Poprawa prac klasowych musi odbywać się poza lekcjami (np. w ramach konsultacji), również w ciągu dwóch tygodni od rozdania ocenionych prac.

Wynik z poprawy nie anuluje oceny pierwotnie uzyskanej z pracy klasowej.

2. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z kartkówki/sprawdzianu, mogą być zobowiązani do zaliczenia odpowiedniej partii materiału podczas konsultacji.

§ 61

Klasyfikacyjną ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • wykazuje się w pełni przyswojoną wiedzą i wzorowo opanowanymi umiejętnościami z danego przedmiotu, określonymi programem nauczania,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  i praktycznych wynikających z podstawy programowej, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę programową przewidzianą dla danej klasy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 • angażuje się w wydarzenia ogólnoszkolne, wykorzystując kompetencje przedmiotowe,
 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę za osobisty stosunek do przedmiotu.

§ 62

Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika itp., czyli jakikolwiek rodzaj nieprzygotowania ucznia do zajęć, ocenia nauczyciel przedmiotu wg przyjętych przez siebie kryteriów.

§ 63

1. Prace dodatkowe oceniane są w skali od 1– 6.

2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych nie wpływa na ocenę z przedmiotu.

§ 64

1. Ocenianie w szkole jest systematyczne, tzn. w trakcie semestru uczeń musi otrzymać przynajmniej trzy razy informację o swoich postępach, by mógł być klasyfikowany.

2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie wyników bieżących. Nie powinny być  jednak ustalane jako ich średnie arytmetyczne.

§ 65

1. Stosunek do przedmiotu wywiera istotny wpływ na śródroczną i roczną ocenę  klasyfikacyjną. Może mieć przy wystawianiu tej oceny znaczenie rozstrzygające.

2. Stosunek do przedmiotu jest oceniany jednorazowo, na jednej z lekcji poprzedzających zakończenie semestru. Uzasadnione propozycje nauczyciela przedstawiane są na forum klasy. Ocena za stosunek do przedmiotu nie może być identyfikowana z oceną z aktywności.

3. Przy ocenianiu osobistego stosunku ucznia do przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:

 • postawę ucznia podczas zajęć organizowanych w ramach danego przedmiotu,
 • stopień zaangażowania w proponowanych przez nauczyciela formach pracy,
 • odpowiedzialne korzystanie z podręcznika i wszystkich pomocy dydaktycznych,
 • prowadzenie zeszytu itp. zgodnie z ustaleniami nauczyciela,
 • systematyczność w przygotowywaniu ustnych i pisemnych prac domowych,
 • stosunek do możliwości poprawiania słabszych ocen,
 • rzetelność wobec innych zadań, określonych przez nauczyciela przedmiotu.

§ 66

Oceny są jawne – zarówno dla rodziców, jak i dla uczniów. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel przedkłada uczniom w ramach działań dydaktycznych. Rodzice otrzymują od nauczyciela przedmiotu prace do wglądu podczas tzw. dni otwartych lub w innym ustalonym indywidualnie terminie umożliwiającym kontakt. (Praca klasowa jako dokument w bieżącym roku szkolnym przechowywana jest w szkole).

§ 67

1. Informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania przekazuje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wychowawca klasy (w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów), nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej.

2. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna ocena zachowania nie mogą być poprawiane.

§ 68

1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jako śródroczną ocenę klasyfikacyjną, zobowiązany jest do zaliczenia określonej partii materiału z danego przedmiotu przed upływem miesiąca od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

2. W uzasadnionych wypadkach decyzją rady pedagogicznej czas przeznaczony na zaliczenie materiału może zostać przedłużony.

3. Brak wskazanego zaliczenia uniemożliwia uzyskanie przez ucznia pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.

§ 69

1. Przewidywane oceny roczne z zajęć edukacyjnych, jak też przewidywana roczna ocena zachowania, mogą ulec zmianie na podstawie:

 • wyników pracy i jakości postawy ucznia w czasie poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej,
 • egzaminu sprawdzającego, zdawanego przez ucznia na jego prośbę złożoną za zgodą rodziców.
 • procesu weryfikacji oceny dokonywanego na prośbę ucznia przedłożoną za zgodą jego rodziców.

2. Szczegółowe zasady możliwości uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej niż przewidywana określa WSO.

§ 70

1. Ocenę wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu ustala nauczyciel tego przedmiotu na podstawie kryteriów ogólnych zawartych w WSO oraz szczegółowych, wynikających ze specyfiki przedmiotu.

2. Podczas spotkań organizowanych w ramach tzw. dnia otwartego (lub w innym terminie ustalonym poprzez kontakt nauczyciela i prawnych opiekunów ucznia) rodzice mogą uzyskać uzasadnienie wystawianych ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych.

3. Na wniosek rodziców, przedłożony na ręce dyrektora szkoły, nauczyciel pisemnie uzasadnia wystawioną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu.

§ 71

1. Uczeń zostaje wyróżniony za bardzo dobre wyniki w nauce oraz postawę w wyniku klasyfikacji śródrocznej, jeżeli:

a) w przypadku poziomu klas IV-VI: średnia jego ocen wynosi co najmniej 5,00, a jego zachowanie we wszystkich kategoriach ocenione zostało jako wzorowe (przynajmniej w jednej kategorii) lub bardzo dobre;

b) w przypadku poziomu klas VII-VIII: średnia jego ocen wynosi co najmniej 4,75, a jego zachowanie we wszystkich kategoriach ocenione zostało jako wzorowe (przynajmniej w jednej kategorii) lub bardzo dobre;

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 72

Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, może kontynuować naukę
w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie tylko za zgodą dyrektora Szkoły.

§ 73

 1. Począwszy od klasy IV śródsemestralną, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 2. wzorowe,
 3. bardzo dobre,
 4. dobre,
 5. poprawne,
 6. nieodpowiednie,
 7. naganne.
 8. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły na temat:
 9. wywiązywania się z obowiązków ucznia,
 10. postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 11. dbałości o honor i tradycje szkoły,
 12. dbałości o piękno mowy ojczystej,
 13. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 14. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 15. okazywanie szacunku innym osobom.
 16. Ocenianie polega na stwierdzeniu, w jakim stopniu uczeń współpracuje ze szkołą w realizacji wizji absolwenta i spełnia wymagania określone w Regulaminie Szkoły oraz w Regulaminie oceniania zachowania.

§ 74

Ocenę zachowana wystawia wychowawca, biorąc pod uwagę opinie członków rady pedagogicznej, innych pracowników szkoły i samoocenę ucznia.

a. Rodzice, podczas organizowanych dla nich zebrań, mogą uzyskać ustne uzasadnienie wystawianych ocen zachowania – w tym klasyfikacyjnych.

b. Na wniosek rodziców, przedłożony na ręce dyrektora Szkoły, wychowawca pisemnie uzasadnia wystawioną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 75

1. Śródroczna ocena zachowania ma formę opisową.

2. Kryteria oceny zachowania obejmują następujące aspekty postawy ucznia:

a. aktywność w społeczności szkolnej, czyli:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w przedsięwzięcia klasowe i szkolne (także uczestnictwo w wydarzeniach świątecznych organizowanych przez szkolę),
 • poświęcenie swojego wolnego czasu dla dobra innych, w tym samopomoc uczniowska, reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, olimpiadach wiedzy, zawodach sportowych itd.;

b. odpowiedzialność, pilność, systematyczność i punktualność w wykonywaniu obowiązków szkolnych, a przede wszystkim:

 • samodzielność, sumienność w nauce i rzetelność w wykonywaniu wszystkich obowiązków ucznia,
 • terminowe poprawianie ocen,
 • terminowe usprawiedliwianie nieobecności (do dwóch tygodni po powrocie do szkoły),
 • punktualność (14 spóźnień w semestrze skutkuje obniżeniem oceny),
 • noszenie stroju szkolnego zgodnie z regulaminem, rezygnacja z biżuterii, ew. makijażu, schludność w wyglądzie, zmienianie obuwia,
 • szacunek wobec cudzej własności oraz wyposażenia szkoły,
 • odpowiedzialne rozliczenia w bibliotece,
 • respektowanie obowiązujących w szkole norm korzystania z telefonu komórkowego
  i innego sprzętu elektronicznego.

c. poszanowanie godności człowieka i kultura osobista, czyli:

 • szacunek wobec drugiego człowieka, akceptacja słabszych i umiejętność stawania w ich obronie,
 • uczciwość, umiejętność przyznawania się do winy i gotowość ponoszenia konsekwencji,
 • umiejętność przepraszania i wybaczania,
 • zachowanie dyscypliny w klasie, na szkolnych uroczystościach, podczas wycieczek itp.,
 • stosowanie zasad dobrego wychowania i kultura języka,
 • postawa negacji wobec palenia papierosów, w tym także e–papierosów, picia alkoholu, zażywania, posiadania i rozprowadzania narkotyków.

§ 76

Ocena z semestru letniego, syntetycznie określająca postawę ucznia w całym roku szkolnym, jest oceną roczną, która zawiera w sobie trzy zasadnicze kryteria. Nie zostaje jednak ustalona jako średnia ocen wystawionych w trzech kategoriach.

§ 77

1. Po upływie każdego miesiąca wychowawca klasy na poziomie IV-VI, wsparty opinią nauczycieli przedmiotu, wskazuje osobę, która w społeczności klasy dzięki swojej postawie zasługuje na tytuł UCZNIA MIESIĄCA.

2. Uczeń, który w ciągu całego roku wyróżnił się szczególnie autentyzmem przeżywania chrześcijaństwa, który zmaga się o szlachetność postaw, a przy tym uzyskuje wysokie wyniki w nauce, na wniosek wychowawcy lub przy jego akceptacji może być nominowany do Nagrody Dyrektora Szkoły, której charakter podkreśla nazwa:

a. „Felicjańskie Orlęta” – na poziomie klas IV-VI,

b. „Temu, który odważył się być mądrym” – na poziomie klas VII-VIII.

3. Wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia naukowe nagradzane są na koniec roku szkolnego w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną.

§ 78

1. Wobec uczniów, którzy uchybiają Statutowi i Regulaminowi Szkoły oraz w sposób świadomy lekceważą wymagania określone w kryteriach oceny zachowania, przewiduje się następujące postępowanie:

 • upomnienie przez pracownika szkoły,
 • upomnienie przez wychowawcę klasy,
 • naganę wychowawcy klasy i poinformowanie o incydencie rodziców ucznia,
 • naganę dyrektora szkoły,
 • wezwanie rodziców i naganę udzieloną publicznie,
 • skreślenie z listy uczniów.

2. Za szczególnie rażące naruszenie zasad obowiązujących w szkole, narażenie życia lub zdrowia innych, wniesienie na teren szkoły papierosów, w tym także e-papierosów, alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających albo używanie wymienionych substancji lub nakłaniania do ich użycia uczeń może być natychmiast skreślony z listy uczniów Szkoły Podstawowej.

§ 79

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania określa  WSO.

Rozdział 9

Zasady przyjmowania uczniów

§ 80

 1. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i  programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
 2. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i  wychowanie w duchu nauczania Kościoła Katolickiego.

§ 81

 1. Szkoła posiada własne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej.
 2. Dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:
  1. poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych (rozmowa dziecka z dyrektorem, spotkanie z pedagogiem, obserwacja dziecka podczas lekcji organizowanej przez szkołę dla kandydatów),
  1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami.

§ 82

 1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  1. złożenie przez rodziców w ustalonym przez szkołę terminie dokumentów podanych w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny,
  1. przeprowadzenie rozmów z dziećmi i z rodzicami,
  1. przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla kandydatów,
  1. ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,
  1. ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

§ 83

 1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Do klasy pierwszej może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce.

§ 84

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział 10

Budżet szkoły

§ 85

a. z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b. z opłat rodziców, czyli:

– czesnego: opłaty o wysokości 700 zł miesięcznie, wnoszonej w roku szkolnym przez dwanaście miesięcy w przypadku uczniów klas I – VII (wrzesień – sierpień), a w przypadku uczniów klas VIII za miesiące: wrzesień – lipiec,

– z wpisowego, czyli jednorazowej, bezzwrotnej wpłaty o wysokości 700 zł, poprzedzającej rozpoczęcie nauki ucznia, a uiszczanej po decyzji o przyjęciu go do szkoły.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 86

 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą szkołę.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 87

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo–wychowawczą w rozumieniu Ustawy o  systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 88

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28

         im. bł. M. Angeli Truszkowskiej

       04-539 Warszawa, ul. Azaliowa 10

       tel. 22 815-20-53, fax 812-70-24

                   NIP 952-12-05-040

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28 * IM. BŁ. M. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ * W WARSZAWIE” i godłem państwa.

§ 89

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 90

Szkoła posiada własny sztandar i rotę ślubowania.

§ 91

Statut Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie wchodzi w życie z dniem
1 września 2021 r.

s. Marzena Skwarek

przełożona prowincjalna

    Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

       Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie