• STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR FELICJANEK NR 28

IM. BŁ. M. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE

Rozdział 1 Przepisy definiujące

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową Sióstr Felicjanek nr 28
  bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie.
 2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny
  w szkole;
 5. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;
 7. Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej W Warszawie;
 8. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;
 9. Osobie Prowadzącej – rozumie się Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie.

Rozdział 2 Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej: Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek w Warszawie.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Azaliowej 10, 04-539 Warszawa.
 3. Osobą prowadzącą szkołę jest Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, reprezentowane przez przełożoną prowincjalną.
 4. Nad całokształtem działalności szkoły opiekę i nadzór sprawuje organ prowadzący szkołę.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 6. Szkoła jest katolicką placówką edukacyjną. Zgodnie z prawem kościelnym jej działalność podlega nadzorowi biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej.
 7. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Szkoła jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
 9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe.

§ 3

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie Prawo oświatowe (art. 14 ust. 3.) dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej:

 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych – posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. 

Rozdział 3 Cele i zadania szkoły

§ 4

 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1. dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 • celów i zadań statutowych,
 • programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i  nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 1. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o  godności osoby.
 2. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6

Nauka religii katolickiej stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć.

§ 7

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 • umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
  i  dalszego kształcenia;
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
 • dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 • wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
 • umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i  płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami i  pracownikami szkoły;
 • wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
 • uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
 • dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 • uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 8

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o  charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli, oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły. Program ten wypływa
z diagnozy środowiska.

§ 9

 1. Jeżeli do szkoły zostaje przyjęte dziecko, u którego rozpoznano potrzebę dodatkowego wspierania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szkoła na miarę możliwości organizuje uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielom takie wsparcie zgodnie z Procedurami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek w Warszawie.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne, szkoła jednak może korzystanie ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczynić warunkiem pozostawienia nazwiska dziecka na liście uczniów szkoły.

§ 10

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u  których rozpoznano taką potrzebę.

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.

 1. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i  rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 2. Szkoła może organizować niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych potrzeb.

§ 11

 1. W szkole mogą być podejmowane starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy oddziału.

 1. Szkoła może udzielać pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.

§ 12

 1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie
  z  odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego. 

Rozdział 4 Organa szkoły i ich kompetencje

§ 13

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski.

§ 14

 1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje organ prowadzący przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo–wychowawczej.
 3. Podczas nieobecności dyrektora w szkole zastępuje go jego zastępca.

§ 15

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

§ 16

 1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z  Regulaminem pracy oraz Regulaminem wynagradzania obowiązującym w szkole.
 2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników dyrektor zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i  wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie.

§ 17

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 • odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1. ustawy – Prawo oświatowe;
 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 • jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i  administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 • opracowuje plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych;
 • corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym, oraz określa szczegółowe warunki korzystania z nich;
 • sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
 1. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
 2. podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
 3. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 • odpowiada za dokumentację szkoły;
 • wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników. 

§ 18

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i  kształcenia według zasad wypływających z nauki Kościoła Rzymskokatolickiego 
  i personalistycznej koncepcji człowieka. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego tak, by materiały te, respektując zasady wiary i moralności katolickiej, stawały się podstawą wychowania do szacunku dla wartości kultury, tradycji i  Ojczyzny.
 2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1. zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i  realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym, jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
 3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
 • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
 • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

§ 19

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  szkole.
 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w  każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 20

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia nazwiska dziecka z listy uczniów szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy.
 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1., niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 21

 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły.
 2. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 3. Rada pedagogiczna zatwierdza i uzupełnia uchwałą szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 22

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 23

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w  porozumieniu z dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 24

 1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
 2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

§ 25

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:

1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i  uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.

 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 27. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.
 • Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 26

 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
 • rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami,
 • w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy,
 • w razie potrzeby wychowawca informuje rodziców o zaistniałym problemie,
 • gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on dyrektorowi szkoły.
 1. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 2. W przypadku sytuacji konfliktowej stronom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
 3. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 4. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków. 

§ 27

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża dyrektor, działając w porozumieniu z osobą prowadzącą, określając jednocześnie warunki tej działalności.

Rozdział 5 Organizacja szkoły

§ 28

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 24 uczniów.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109. ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w  tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
 7. W sytuacji wymagającej działań nadzwyczajnych, np. okres pandemii, zajęcia mogą być prowadzane on-line jako element nauki zdalnej.
 8. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, działającego w porozumieniu z osobą prowadzącą, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
 9. W szkole organizowana jest codzienna modlitwa przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i  formacji. W uroczystości kościelne i szkolne oraz w inne dni, których ustalenie wypływa z realizacji programu wychowawczego, uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszy św.
 10. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 29

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa ramowy plan nauczania przyjęty dla szkoły, opracowany przez dyrektora
  i zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę.
 2. Na podstawie zatwierdzonego ramowego planu nauczania dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
 5. W dniach, o których mowa w ust. 4., szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 6. Szkoła prowadzi dokumentację prowadzonych zajęć edukacyjnych.

§ 30

 1. Celem właściwej organizacji procesu nauczania każdego dziecka, szkoła kieruje wszystkich uczniów klas pierwszych oraz uczniów nowo przyjętych na różne poziomy szkoły, na badania diagnostyczne, przeprowadzane na terenie placówki przez pedagoga specjalnego, w kierunku wykrycia prawdopodobieństwa dysfunkcji, ewentualnego wskazania koniecznych indywidualnych form wsparcia, odpowiednich do potrzeb psychofizycznych ucznia.
 2. Jeżeli uczeń otrzymuje opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie z ośrodka specjalistycznego, Szkolny Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny poddaje ten dokument dogłębnej analizie. Na jej podstawie dyrektor z Radą Pedagogiczną określa warunki umożliwiające dalszy efektywny proces kształcenia dziecka w placówce. Jeżeli Szkoła nie jest w stanie zagwarantować dziecku warunków edukacji, które odpowiadają jego indywidualnym potrzebom, wskazuje rodzicom ucznia typ placówki adekwatny do możliwości ich dziecka.
 3. Po ukończeniu przez dziecko kształcenia na pierwszym etapie edukacji (klasy I – III) dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję w sprawie możliwości kontynuowania przez ucznia nauki w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie. W decyzji tej bierze pod uwagę przede wszystkim indywidualne możliwości i potrzeby dziecka oraz efektywność podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych, ujawniających się w ocenie opisowej umiejętności oraz zachowania ucznia.

§ 31

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy.

§ 32

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w  aspekcie wychowania.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:
  • organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  • tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  • rozwijanie samodzielności;
  • pobudzanie ciekawości poznawczej;
  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§ 33

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

§ 34

 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:
  • sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  • biblioteka,
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  • gabinet psychologa i pedagoga,
  • gabinet logopedy,
  • zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
 2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

§ 35

 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
 • realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijania zainteresowań uczniów, warsztatu pracy nauczycieli,
 • udostępniania książek i innych źródeł informacji,
 • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i  pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 1. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz, który w szczególności:
  • gromadzi i opracowuje zbiory,
  • udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
  • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
  • organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
  • tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
  • współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Rozdział 6 Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 36

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 

§ 37

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.
 2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Obowiązki wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez dyrektora.

§ 38

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  • realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie, poprzez działania dydaktyczne oraz osobiste świadectwo życia,
  • wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju w każdym – także duchowym – jego wymiarze.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
 • prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
 • włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
 • jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i  poza nią, podczas pełnionych dyżurów,
 • dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
 • ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,
 • powierzone jego opiece mienie szkoły,
 • doskonalenie zawodowe i formację religijną,
 • właściwy wybór programu nauczania.

§ 39

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora działającego w porozumieniu z osoba prowadzącą.

§ 40

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  • tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
  • otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
  • ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
  • organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i  koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
  • utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i  formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z  pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły, działając
  w  porozumieniu z dyrektorem.

§ 41

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe wskaźniki oceny pracy nauczyciela, ujęte w odrębnym regulaminie, opracowuje dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły
  i zapoznaje z nim wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

§ 42

Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest w szczególności:

 • wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i  chrześcijańskich wartości,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej,
 • organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z  programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • koordynacja i dokumentowanie prowadzonego w szkole uczniowskiego wolontariatu.

§ 43

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§ 44

1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.

2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.

3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie.

Rozdział 7 Prawa i obowiązki uczniów

§ 45 Prawa ucznia

Każdemu uczniowi przysługuje przede wszystkim prawo do:

1) edukacji wszechstronnie uwzględniającej naukę Kościoła rzymskokatolickiego,

2) prowadzonej systematycznie chrześcijańskiej formacji religijnej (codzienna modlitwa rozpoczynająca dzień szkolny, lekcje religii, rekolekcje itd.),

3) wychowania prowadzonego do pełnego rozwoju ludzkiej osoby dzięki współpracy rodziców i wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły zaangażowanych w pracę z uczniem,

4) zapoznawania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny,

5) znajomości sposobów i zasad sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania,

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

7) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych przedstawianych przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od napisania pracy,

8) uzyskiwania informacji od nauczycieli, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności, obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne, z zachowaniem zasady, że w ciągu jednego dnia może się odbyć jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, przy czym ostatnia zasada nie obowiązuje w przypadku zmiany terminu na prośbę uczniów danego oddziału,

9) uzyskiwania od nauczycieli informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania – w terminie dziesięciu dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej,

10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez uczestnictwo w konsultacjach prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu,

11) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

12) częściowego pozostawiania w szkole podręczników i przyborów szkolnych oraz dostępu do nich w kasetkach w sali lekcyjnej (kl. I – III), w szafkach w szatni (kl. V-VIII) lub na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu na regałach w pracowniach przedmiotowych,

13) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole lub na zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,

14) podmiotowego i życzliwego traktowania przez nauczycieli i specjalistów w procesie kształcenia, opieki i wychowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej,

15) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, w okresie przerw świątecznych i ferii – prace domowe zadane bezpośrednio przed rozpoczęciem tych przerw w nauce można sprawdzić najwcześniej w drugim dniu zajęć edukacyjno-wychowawczych po zakończeniu przerwy,

16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, wyposażenia, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków ucznia i uszanowania jego praw,

17) zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej, jakiego rodzaju ćwiczeń przez jaki okres uczeń nie może wykonywać lub całkowitego zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii,

18) zwolnienia z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców,

19) przedstawiania wychowawcy oddziału, dyrektorowi szkoły, pedagogowi i psychologowi szkolnemu oraz innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

20) przedstawiania nauczycielom i samorządowi uczniowskiemu pomysłów i opinii dotyczących usprawnienia pracy szkoły,

21) wysuwania inicjatyw wzbogacających życie społeczne i kulturalne szkoły,

22) udziału w wyborze samorządu uczniowskiego,

23) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

24) jawnego wyrażania własnej opinii i uzyskania wyjaśnień dotyczących życia szkoły – jednak wypowiedź, do której uczeń ma prawo, nie może uwłaczać niczyjej godności osobistej, do poszanowania której prawo ma każda osoba ludzka,

25) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

§ 46 Obowiązki ucznia

1. Uczeń oprócz praw ma także obowiązki wynikające z nałożonego na niego w drodze ustawy obowiązku szkolnego i w tym zakresie zobowiązany jest przestrzegać zasad panujących w szkole, w której realizuje obowiązek szkolny.

2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest punktualne zgłaszanie się na zajęcia szkolne zgodnie z obowiązującym go w danym dniu planem lekcji i innych zajęć szkolnych, w tym uczestnictwo w codziennej modlitwie w miejscu przeznaczonym dla danego poziomu nauczania.

3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie oświadczenia rodzica, które potwierdza termin i czas nieobecności oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające uczestniczenie ucznia w zajęciach szkolnych. Oświadczenie to należy przedstawić wychowawcy oddziału w ciągu dwóch tygodni od zaistniałej nieobecności poprzez dziennik elektroniczny Librus. Nieusprawiedliwianie w opisanym trybie uznaje się za naruszenie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania się podczas zajęć szkolnych, co oznacza, że:

1) jest przygotowany do pełnego uczestniczenia w zajęciach, tzn. ma podręcznik, materiały edukacyjne, ćwiczenia, zeszyt, potrzebne przybory oraz podjął wskazane przez nauczyciela działania, przede wszystkim wykonał pracę domową,

2) czas zajęć wykorzystuje na efektywną naukę, stosuje się do poleceń nauczyciela;

3) zabiera głos na warunkach, jakie obowiązują na danej lekcji,

4) pracuje systematycznie i samodzielnie,

5) bierze aktywny udział w pracach zespołowych,

6) szanuje wyposażenie sali zajęć oraz pomoce i przybory szkolne, z których korzysta,

7) utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy i pozostawia po sobie miejsce pracy gotowe dla kolejnego ucznia,

8) respektuje zakaz opuszczania obiektu szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych bez pozwolenia wychowawcy lub nauczyciela.

Nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w pkt. 1-7 oraz naruszanie zakazów wymienionych w pkt. 8. uznaje się za naruszenie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

5. W celu zachowania dyscypliny, tworzenia solidarności między uczniami (niezależnie od warunków materialnych rodziny każdego) oraz dojrzewania do odpowiedzialnego traktowania pracy uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad właściwego stroju na terenie szkoły, co oznacza, że:

1) przychodząc na zajęcia szkolne, pozostawia w szatni wierzchnie okrycie, obowiązkowo zmienia obuwie (na obuwie z miękką podeszwą),

2) codziennie zakłada strój szkolny, który składa się z następujących elementów:

a. wersja A:

· białej bluzki polo (z kołnierzykiem, z długim albo krótkim rękawem),

bordowego pulowera albo bezrękawnika z emblematem szkoły, ew. bluzy ze szkolnym oznaczeniem,

· czarnej lub granatowej spódnicy (o długości nie krótszej niż tuż przed kolana i nie dłuższej niż do pół łydki) dla dziewcząt, ewentualnie spodni w tych samych kolorach (dziewczęta nie noszą samych legginsów!) i czarnych lub granatowych spodni dla chłopców,

· rajstop albo skarpet w kolorze naturalnym, białym albo czarnym;

b. wersja B (letnia):

· białej bluzki polo (z kołnierzykiem, z krótkim rękawem), z emblematem szkoły,

· czarnej lub granatowej spódnicy dla dziewcząt (o wskazanej wyżej długości) i czarnych lub granatowych spodni dla chłopców,

· rajstop albo skarpet w kolorze naturalnym, białym albo czarnym;

3) podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych uczeń zakłada strój galowy, który składa się z:

· białej koszuli (bez haftów i innych ozdób, z długim albo krótkim rękawem, z kołnierzykiem),

· bordowego pulowera albo bezrękawnika z emblematem szkoły,

· czarnej szkolnej spódnicy dla dziewcząt (o długości nie krótszej niż tuż przed kolana i nie dłuższej nić do pół łydki) lub czarnych spodni dla chłopców,

· szkolnego krawata,

· rajstop albo skarpet w kolorze naturalnym, białym albo czarnym;

4) na lekcji wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych ucznia obowiązuje strój sportowy – szkolna podkoszulka i spodenki sportowe lub leginsy albo dres oraz obuwie sportowe;

5) uczeń jest zobowiązany nosić w szkole włosy krótkie lub związane,

6) ucznia bezwzględnie obowiązuje całkowity zakaz noszenia symboli wskazujących na identyfikowanie się z grupami, których ideologia jest sprzeczną z nauką Kościoła Katolickiego,

7) ucznia obowiązuje zakaz stosowania makijażu, malowania paznokci, farbowania lub ondulowania włosów, przychodzenia do szkoły z elementami subkultury oraz z biżuterią.

Nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w pkt. 1-5 oraz naruszanie zakazów wy-mienionych w pkt. 6. I 7. uznaje się za naruszenie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, co oznacza, że:

1) uczeń w czasie pobytu w szkole ma prawo mieć przy sobie telefon komórkowy, ale inne urządzenia elektroniczne, w tym smartwatch’e, czyli zegarki współpracujące ze smartfonem i miniaturowe monitory aktywności fizycznej, aparaty fotograficzne, kamery i tablety oraz gry komputerowe może przynieść do szkoły jedynie na zasadzie wyjątku – tylko po uzgodnieniu z wychowawcą,

2) w czasie trwania zajęć szkolnych, w tym podczas przerw międzylekcyjnych, telefon komórkowy ucznia jest schowany i wyłączony (wyjątek: choroba dziecka, które zostaje zwolnione z obowiązku wyłączenia telefonu decyzją dyrektora szkoły); klatka schodowa rozpoczyna strefę zamkniętą dla swobodnego używania aparatów telefonicznych,

3) po zajęciach szkolnych uczeń przebywający na terenie szkoły (w świetlicy, na boisku, w czytelni) może mieć włączony telefon do kontaktu z rodzicami, ale nie wykorzystuje aparatu do działań rekreacyjnych,

4) uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego, gdy autentyczna potrzeba sprawia, że uzyska zgodę nauczyciela (pełniącego dyżur, prowadzącego zajęcia, wychowawcy),

5) uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach szkolnych, jeżeli nauczyciel prowadzący dane zajęcia stosuje ten sprzęt jako techniczny środek nauczania i wyznaczył zakres korzystania z niego,

6) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania głosu i dokumentowanie obrazu innych osób bez pozwolenia nauczyciela, a także ich rozpowszechniania w mediach społecznościowych;

Nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w pkt. 1-4 oraz naruszanie zakazu wymienionego w pkt. 5. uznaje się za naruszenie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

7. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, co oznacza, że:

1) dba o przyjazną atmosferę w miejscu nauki, odnosi się z szacunkiem do dorosłych i innych uczniów, jest uczciwy, mówi prawdę,

2) potrafi przyznać się do winy i przyjąć konsekwencje własnej postawy, przeprasza i wybacza,

3) szanuje bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających w szkole i przeciwstawia się wszelkim przejawom przemocy fizycznej i psychicznej,

4) szanuje prywatność innych osób, zachowuje tajemnicę w sprawach osobistych powierzonych mu przez innych w zaufaniu,

5) wszelkie spory rozstrzyga na zasadach porozumienia i wzajemnego poszanowania, a w przypadkach trudnych prosi o pomoc nauczyciela,

6) szanuje cudzą własność oraz wyposażenie szkoły, odpowiedzialnie rozlicza się z biblioteką,

7) zostawia po sobie porządek – także w toalecie,

8) ucznia obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnych słów, a także dopuszczania się aktów przemocy, wandalizmu i kradzieży.

Nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w pkt. 1-7. oraz naruszanie zakazów wymienionych w pkt. 8. uznaje się za naruszenie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

8. W szkole bezwzględnie obowiązuje całkowity zakaz:

1) posiadania i palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów,

2) posiadania i picia alkoholu,

3) posiadania i używania środków odurzających,

4) przynoszenia narzędzi i materiałów mogących być zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych osób, w tym w szczególności wszelkiego rodzaju broni, noży i materiałów pirotechnicznych.

Nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w pkt, 1-4 uznaje się za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i norm etycznych i podlega najwyższym wymiarom kary, a także obniżenia oceny zachowania.

§ 47 Zasady współżycia społecznego i normy etyczne obowiązujące ucznia

1. Szkoła, realizując cele i treści podstawy programowej, wprowadza uczniów w świat wartości, takich jak wiara, prawda, braterstwo, ofiarność, współpraca, solidarność, altruizm, patriotyzm i szacunek dla tradycji, a także wskazuje wzorce postępowania i budowania relacji społecznych sprzyjających zasadom współżycia społecznego i przestrzeganiu norm etycznych.

2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole są podstawą ustalenia oceny zachowania ucznia.

3. Uczeń ma obowiązek postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, co oznacza, że:

spełnia obowiązki wymienione w art. 46, zwłaszcza: szanuje mienie szkolne, innych osób i własne, a wyrządzone szkody stara się naprawić, potrafi przeciwstawić się przejawom wandalizmu, chuligaństwa i dewastacji mienia szkolnego, innych osób i własnego, poprzez zgłaszanie nagannych zachowań nauczycielom; nie krzywdzi ani dorosłych, ani rówieśników w mediach społecznościowych; pamięta, że dla młodszych uczniów jest autorytetem.

4. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły, co oznacza, że okazuje szacunek dla symboli religijnych, narodowych i szkolnych, a w czasie uroczystości przewidzianych w ceremoniale szkoły przestrzega zasad ubioru i zachowania. Nigdy swoim zachowaniem nie godzi w honor ojczyzny i szkoły. Godnie reprezentuje szkołę, biorąc udział w jakichkolwiek zajęciach poza szkołą. Uczestniczy w życiu religijnym organizowanym przez szkołę. Nie głosi haseł sprzecznych z nauką Kościoła katolickiego.

5. Uczeń ma obowiązek dbać o piękno mowy ojczystej, co oznacza, że dba o kulturę słowa i dyskusji. Nie plugawi języka wulgaryzmami – ani w mowie, ani w piśmie.

6. Uczeń jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, co oznacza, że przestrzega zasad higieny osobistej, regulaminów bezpieczeństwa i zgłasza nauczycielom każdą sytuację zagrażającą bezpieczeństwu własnemu i innych osób. Przeciwstawia się wszelkim rodzajom uzależnienia, przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy. Jest odpowiedzialny za młodszych uczniów szkoły.

7. Uczeń ma obowiązek zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią, co oznacza, że niezależnie od sytuacji – czy jest widziany i oceniany przez innych, czy przebywa bez kontroli pedagogów – jest grzeczny i swoją postawą nie uwłacza osobistej godności. Nigdy nie narusza godności innych: nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców swoich kolegów.

8. Uczeń powinien okazywać szacunek innym osobom, co oznacza, że szacunkiem obdarza każdego człowieka, jest tolerancyjny wobec odmienności innych osób, pomaga słabszym. Opiekuje się najmłodszymi. Nigdy swoim zachowaniem nie obraża innych osób.

§ 48

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć i uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

2. Działania nakierowane na ten cel polegają na:

2) zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami bhp;

3) zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całodziennego pobytu w szkole;

4) zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;

5) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

6) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;

7) uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;

8) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:

a) propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;

b) promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;

c) uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z Internetu;

d) uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;

9) ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;

10) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;

11) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;

12) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

§ 49

1. Ze względu na znaczenie wychowawcze oraz możliwość wspierania rozwoju osoby w szkole stosowany jest system nagród i kar.

2. Uczeń może być nagrodzony za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie,

2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych,

3) rzetelną naukę i pracę społeczną,

4) dzielność i odwagę,

5) stuprocentową frekwencję,

6) stuprocentową punktualność.

3. W szkole przyznaje się następujące rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) pochwała dyrektora wobec szkoły,

3) tytuł ucznia miesiąca,

4) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

5) nagrody książkowe,

6) nagrody rzeczowe,

7) inne, ustalone przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1., przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrodę dyrektora szkoły za szczególnie szlachetną postawę moralną, rzetelną naukę i zaangażowanie na rzecz innych.

6. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

7. Kary uczniowie otrzymują za:

1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej,

2) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce,

3) naruszanie nietykalności cielesnej,

4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą,

5) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary),

6) udowodnioną kradzież.

8. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.

9. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

10. System kar obejmuje:

1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela,

2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców,

3) obniżenie oceny z zachowania,

4) nagana wychowawcy,

5) nagana dyrektora,

6) złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

7) skreślenie z listy uczniów.

11. Szczególne przypadki, które dotyczą działań wyliczonych w ust. 9 pkt 5 i 6., obejmują:

1) świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, pornografia),

2) notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych,

3) niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych,

4) ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.

12. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.

13. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu siedmiu dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.

14. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie siedmiu dni od wymierzenia kary.

15. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4., może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:

1) wychowawcy oddziału,

2) pedagoga,

3) samorządu uczniowskiego.

16. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów

Rozdział 8 Zasady nauki zdalnej

§ 50

W szczególnych sytuacjach, które – zgodnie z przepisami prawa obowiązującego szkołę – wymuszają organizację nauki zdalnej, szkoła prowadzi nauczanie na odległość.

§ 51

1. Udział w zajęciach zdalnych jest dla uczniów obowiązkiem.

2. Zabrania się przekazywania ID osobom postronnym.

3. Zajęcia on-line odbywają się wg ustalonego planu dostępnego dla dzieci i rodziców (w LIBRUSIE).

4. Przestrzeganie netykiety jest obowiązkiem ucznia, nauczyciela, rodzica.

5. W czasie nauki zdalnej wymiana materiałów między uczniem a nauczycielem przebiega przez TEAMS i OUTLOOK.

6. Kontakty z rodzicami następuje poprzez LIBRUS.

7. Uczestnictwo w lekcji związane jest z posiadaniem sprawnego sprzętu – kamerki i mikrofonu.

8. Lekcje nie mogą być nagrywane i udostępniane.

9. Lekcja zdalna trwa 45 minut.

10. Jeśli uczeń przez dwie jednostki lekcyjne jest nieobecny lub nie odpowiada na pytania, nauczyciel informuje wychowawcę, a ten wzywa rodzica do kontroli nad dzieckiem.

11. Pisanie sprawdzianów/kartkówek odbywa się przy włączonej kamerze/mikrofonie (lub według innych ustaleń nauczyciela).

12. Nauczyciel odpowiada na wiadomości (czaty) w godzinach pracy szkoły (8.00 – 16.00). Nauczanie zdalne nie oznacza całodobowej dostępności nauczyciela.

13. W trakcie zdalnego nauczania wszystkie oceny zyskują wagę 1 (bez względu na ustalenia obowiązujące w zwykłym trybie nauki).

§ 52

Szczegółowe zasady nauki zdalnej określa dokument Zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie podczas nauczania zdalnego.

Rozdział 9 Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 53 Zakres oceniania w szkole

1. W szkole ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe.

3. Harmonogram klasyfikacji śródrocznej i rocznej na dany rok szkolny ustala dyrektor, w terminie do 30 września danego roku szkolnego i upowszechnia go do wiadomości uczniów, rodziców i nauczycieli przez pośrednictwo wychowawców oddziałów.

§ 54 Wymagania edukacyjne na śródroczną i roczną ocenę osiągnięć edukacyjnych uczniów

1. Podstawą ustalenia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ucznia są wymagania edukacyjne ustalone przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

2. W przypadku przedmiotów kształcenia ogólnego, wymagania edukacyjne ustalane są w odniesieniu do wymagań szczegółowych, określonych w podstawie programowej tego przedmiotu, odrębnie na każdy rok szkolny z podziałem na pierwsze i drugie półrocze.

3. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zawierają szczegółowe informacje o poziomie wiadomości i umiejętności, jakie będą podstawą opisowej oceny śródrocznej i rocznej. Określają także, w jakiej formie treści edukacyjne będą sprawdzane.

4. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-VIII zawierają szczegółowe informacje o tym, czego uczeń powinien nauczyć się w danym roku szkolnym z przedmiotu, dla którego wystawiane są śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, w tym:

1) poziom koniecznej wiedzy i koniecznych umiejętności z zakresu programu nauczania realizowanego w pierwszym półroczu, do których odnosić się będzie śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,

2) poziom koniecznej wiedzy i koniecznych umiejętności na roczną ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą,

3) formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, które są uwzględniane w ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej,

4) zasady poprawiania ocen bieżących uwzględnianych w ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej.

5. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1-3 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym lub indywidualnym planie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Uczeń, o którym mowa w ust. 5. w indywidualnym tempie osiąga wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu. Wymagania edukacyjne tego ucznia zawierają szczegółową informację, jakimi wiadomościami i umiejętnościami musi wykazać się w danym półroczu na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą z uwzględnieniem jego możliwości i ograniczeń oraz motywującego charakteru oceniania.

7. W każdym roku szkolnym, w terminie do 30 września tego roku, nauczyciel omawia z uczniami wymagania edukacyjne obowiązujące w danym roku przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Informację o wymaganiach edukacyjnych nauczyciel udostępnia na tablicy informacyjnej w swojej pracowni lub zamieszcza w aplikacji Teams.

8. Wymagania edukacyjne w formie pisemnej nauczyciel przechowuje w swojej dokumentacji, a ich kopię przekazuje dyrektorowi szkoły.

9. W przypadku dostosowania wymagań edukacyjnych nauczyciel indywidualnie omawia dostosowane wymagania edukacyjne z uczniem i jego rodzicami, a pisemną wersję tego dostosowania załącza do indywidualnej teczki ucznia.

§ 55 Kryteria oceny zachowania uczniów

1. Wszyscy nauczyciele przedmiotu pracujący z uczniem wystawiają bieżące oceny zachowania, które wyrażone są w skali 1-6, podając komentarz wyjaśniający.

2. Po upływie każdego miesiąca wychowawca klasy na poziomie IV-VI, wsparty opinią nauczycieli przedmiotu, wskazuje osobę, która w społeczności klasy dzięki swojej postawie zasługuje na wyróżnienie poprzez przyznanie tytułu UCZNIA MIESIĄCA.

3. Jako śródroczną ocenę zachowania uczeń otrzymuje ocenę w trzech kategoriach:

1) stosunek do obowiązków szkolnych,

2) respektowanie zasad życia społecznego,

3) poszanowanie norm etycznych.

4. Śródroczne oceny zachowania, które wypływają z ocen bieżących, wyrażane są w skali właściwej dla oceny rocznej, czyli:

· wzorowe,

· bardzo dobre,

· dobre

· poprawne,

· nieodpowiednie,

· naganne.

5. Śródroczną ocenę poprawną, dobrą i bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1)     stosunek do obowiązków szkolnych:

ocena poprawna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

Wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich

Uczestniczy w codziennej modlitwie szkoły.

Wykonuje swoje obowiązki związane z zajęciami lekcyjnymi na poziomie przeciętnym (bywa nieprzygotowany w różnych aspektach, ale stara się nadrabiać braki i poprawić postawę).

Wykonuje swoje obowiązki podczas zajęć szkolnych
z pewnymi uchybieniami (odrabianie prac domowych, postawa podczas lekcji).

Sumiennie wykonuje swoje obowiązki podczas zajęć szkolnych (odrabianie prac domowych, materiały, postawa podczas lekcji).

Przeciętnie dba
o punktualność (14-20 spóźnień w semestrze).

Czasem spóźnia się na lekcje (5-13 spóźnień w semestrze).

Sporadycznie spóźnił się na zajęcia szkolne (do 5 wypadków).

Nie zawsze korzysta
z telefonu komórkowego według zasad (liczba negatywnych zdarzeń: 4-8).

Czasem nie uszanował zasad korzystania z telefonu komórkowego (3 wypadki w semestrze).

Korzysta z komórki według przyjętych zasad.

Nie zawsze praca ucznia jest samodzielna (zdarzenia negatywne w liczbie 3-8), systematyczność wymaga pracy.

Raczej pracuje samodzielnie (możliwe dwa zdarzenia negatywne), stara się być systematycznym.

Zawsze pracuje samodzielnie, jest systematyczny.

Nie w pełni wykorzystuje czas na lekcji na efektywną pracę, korzysta z konsultacji po przynagleniu nauczyciela..

W pewnym stopniu wykorzystuje czas na lekcji na efektywną pracę, korzysta
z konsultacji, raczej terminowo poprawia oceny

Wykorzystuje czas na lekcji na efektywną pracę, korzysta z konsultacji, terminowo poprawia oceny.

Nie wszystkie godziny nieobecności zostały usprawiedliwione (5-10).

Godziny nieusprawiedliwione: do 4.

Wszystkie godziny nieobecności ma usprawiedliwione w odpowiednim terminie.

 

2)    respektowanie zasad życia społecznego:

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Okazuje postawę negacji wobec palenia papierosów, w tym także e–papierosów, picia alkoholu, zażywania, posiadania i rozprowadzania narkotyków.

 

Korzysta z mienia szkoły w sposób właściwy po przynagleniu nauczyciela.

Raczej dba o mienie szkoły.

Troszczy się o mienie szkoły.

W przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

 

Swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby, wobec otoczenia, szczególnie szkoły.

 

Nie uczestniczy w działaniach wandalizmu, chuligaństwa
i dewastacji mienia.

Potrafi przeciwstawić się przejawom wandalizmu, chuligaństwa i dewastacji mienia.

Uczy się, że złe słowa pisane w mediach społecznościowych  o szkole krzywdzą innych. Stara się zmienić negatywne przyzwyczajenia.

Nie krzywdzi złym słowem ani dorosłych, ani rówieśników w mediach społecznościowych.

W pewnym stopniu, wybiórczo angażuje się w prace zespołowe.

Angażuje się we wspólną pracę szkoły, klasy, grupy.

Wielokrotnie nie zmienił obuwia, ale przyjmuje uwagi i stara się sprostać zasadom.

Zdarzyły się pojedyncze wypadki, gdy nie zmienił obuwia.

Zmienia obuwie.

 

3)    poszanowanie norm etycznych

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły

Uczestniczy w życiu religijnym szkoły obejmującym dni realizacji obowiązku szkolnego (modlitwa, rekolekcje, dni świąteczne).

Szanuje wartości reprezentowane przez szkołę poprzez postawę podczas spotkań z gośćmi, właściwy ubiór, zachowanie.

Z szacunkiem odnosi się do symboli religijnych i narodowych.

Wyjątkowo uczestniczy
w formach wspólnotowego świętowania, np. Niedziela z Matką Angelą i Papieżem Janem Pawłem II, kolędowanie, Niedziela Radości Paschalnej itp.

Czasem uczestniczy w formach wspólnotowego świętowania.

Uczestniczy w formach wspólnotowego świętowania.

Nie zawsze zadbał o odpowiedni strój szkolny oraz
o właściwy wygląd, ale starał się poprawić.

Nie zawsze zadbał o odpowiedni strój szkolny oraz
o właściwy wygląd.

Zawsze dba o właściwy strój szkolny, sporadycznie o coś nie zadbał.

Dbałość o piękno mowy ojczystej

Czasem wyraża się wulgarnie, ale stara się to w sobie zwalczyć.

W sytuacji wysokiego napięcia emocjonalnego użył wulgaryzmu, ale potrafi to ocenić.

Nie używa wulgaryzmów, nawet wyjątkowo.

Uczy się dbać o właściwy język.

Na ogół  posługuje się kulturalnym językiem.

Na co dzień posługuje się kulturalnym językiem.

Przyjmuje pouczenia nauczycieli o niewłaściwej formie wypowiedzi.

Na ogół dba o ton i formę wypowiedzi.

Dba o ton i formę wypowiedzi.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

Nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć.

Nie wnosi na teren szkoły narzędzi czy środków,

które mogą stać się niebezpieczne dla zdrowia innych.

Rozumie, że przemoc nie jest właściwym sposobem rozwiązywania konfliktów, ale zdarzają się wypadki, kiedy sięga po taki sposób działania.

Nigdy nie posługuje się przemocą: ani fizyczną, ani psychiczną, ani cyberprzemocą.

Przyjmuje uwagi uwrażliwiające na zachowania, które mogą skutkować zagrożeniem  bezpieczeństwo innych.

Nigdy świadomie  nie stał się zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych.

Nigdy nie stał się zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych.

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Ocenia swoje niewłaściwe, emocjonalne zachowania wobec innych.

Potrafi przeprosić za niewłaściwe zachowania wobec innych.

Zachowuje się kulturalnie wszędzie, gdzie się znajduje.

Stosuje się do poleceń nauczyciela podczas wyjść, wycieczek.

Godnie reprezentuje szkołę.

Okazywanie szacunku innym osobom

Uczy się przeciwstawiać tendencjom egoizmu i egocentryzmu.

Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

Raczej pozdrawia nauczycieli.

Pozdrawia nauczycieli.

Pozdrawia wszystkich.

Ocenia obojętność czy wyższość, z jaką reaguje na słabszych.

Nie lekceważy słabszych.

Okazuje pomoc słabszym, także młodszym dzieciom
w szkole.

Przyjmuje uwagi o gestach, postawach czy słowach, które naruszają godność innych.

Czasem przekazuje nieobecnym informacje o zadaniach domowych.

Przekazuje informacje
o zadaniach domowych nieobecnym.

6. Śródroczną ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie obowiązki ucznia określone w art. 46. Statutu oraz stał się pozytywnym przykładem dla innych w szkole i poza nią w obszarach podlegających ocenie w myśl art. 47.

b) Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który nie jest obecny w szkole na skutek przeżywanych dni wypoczynku w dniach roku szkolnego przewidzianych na zajęcia szkolne (przedłużone ferie lub wakacje albo dłuższa przerwa świąteczna), choć nieobecność ucznia zostaje usprawiedliwiona przez rodziców.

2) Śródroczną ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów określających ocenę poprawną, w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, czyli w sposób rażący naruszył normy etyczne i zasady współżycia społecznego,

b) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

3) Śródroczną ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który w sposób jaskrawy i niezmienny – mimo podejmowanych wobec niego działań wychowawczych – naruszał normy etyczne i zasady życia społecznego, ignorując obowiązki ucznia:

a) uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej;

b) został ukarany naganą dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany jego zachowania;

c) w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia;

d) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

6. Roczna ocena zachowania wypływa z ocen śródrocznych.

7. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału, biorąc pod uwagę bieżące oceny zachowania oraz głos doradczy Rady Pedagogicznej.

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

9. Informacje o warunkach, kryteriach i sposobach oceniania zachowania do dnia 30 września każdego roku szkolnego wychowawca oddziału przekazuje ustnie: uczniom podczas zajęć, a rodzicom podczas zebrania.

§ 56 Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne

1. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych stanowią najkrótszy, czytelny dla ucznia komunikat i wyrażone są w skali:

· W – pracujesz wspaniale,

· B – pracujesz bardzo ładnie,

· Ł – pracujesz ładnie,

· S – starasz się,

· Z – za mało się starasz.

2. Śródroczna ocena klasyfikacyjna uczniów klas I-III ma formę opisową.

3. Począwszy od klasy IV, ocenę bieżących osiągnięć ucznia, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wyraża się cyfrowo w skali:

· celujący – 6,

· bardzo dobry – 5,

· dobry – 4,

· dostateczny – 3,

· dopuszczający – 2,

· niedostateczny – 1.

Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

4. Ocenianie w szkole jest systematyczne, tzn. w trakcie semestru uczeń musi otrzymać przynajmniej trzy razy informację o swoich postępach, by mógł być klasyfikowany.

5. Nauczyciel, przedstawiając wymagania edukacyjne na kolejne stopnie ze swojego przedmiotu, informuje uczniów o przewidywanych sposobach oceny osiągnięć z prowadzonych przez niego zajęć.

6. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W tygodniu mogą odbywać się maksymalnie trzy sprawdziany, a jednego dnia – jeden.

7. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

8. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

9. W przypadku pisemnych prac kontrolnych (sprawdzianów, kartkówek) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę oraz udziela uczniowi wskazówek do dalszej pracy poprzez pisemny lub ustny komentarz tak, by uzyskana przez ucznia ocena stała się środkiem mobilizacji do pracy.

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi podczas lekcji i jego rodzicom podczas spotkań z nauczycielem przedmiotu w tzw. dni otwarte lub w innym czasie, ustalonym wspólnie w dialogu nauczyciela i rodzica.

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

12. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.

13. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w pkt.12., w ustalonym przez siebie terminie i formie.

14. Zasada, o której mowa w pkt. 13., stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.

15. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą uzyskaną z pracy klasowej. O możliwości poprawiania innych ocen decyduje nauczyciel przedmiotu. Poprawa prac klasowych musi odbywać się poza lekcjami (np. w ramach konsultacji), również w ciągu dwóch tygodni od rozdania ocenionych prac.

16. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z kartkówki/sprawdzianu, mogą być zobowiązani do zaliczenia odpowiedniej partii materiału podczas konsultacji.

17. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, jest zobowiązany do napisania pracy kontrolnej podczas konsultacji wciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia ocenionych prac uczniom klasy, jeżeli inaczej nie postanowi nauczyciel.

18. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych.

§ 57 Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie wyników bieżących. Nie powinny być jednak ustalane jako ich średnie arytmetyczne.

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w okresie 1-30 stycznia. Dokładny termin dyrektor szkoły podaje do wiadomości każdego roku do dnia 30 września.

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jako śródroczną ocenę klasyfikacyjną, zobowiązany jest do zaliczenia określonej partii materiału z danego przedmiotu przed upływem miesiąca od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

5. W uzasadnionych wypadkach decyzją rady pedagogicznej czas przeznaczony na zaliczenie materiału może zostać przedłużony.

6. W wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń zostaje wyróżniony za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szlachetną postawę, jeżeli:

1) w przypadku poziomu klas IV-VI: średnia jego ocen wynosi co najmniej 5,00, a jego zachowanie we wszystkich kategoriach ocenione zostało jako wzorowe (przynajmniej w jednej kategorii) lub bardzo dobre;

2) w przypadku poziomu klas VII-VIII: średnia jego ocen wynosi co najmniej 4,75, a jego zachowanie we wszystkich kategoriach ocenione zostało jako wzorowe (przynajmniej w jednej kategorii) lub bardzo dobre.

§ 58 Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. W terminie 5-10 dni przed datą zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym odbywa się posiedzenie rady pedagogicznej, na którym dokonuje się rocznej klasyfikacji uczniów kl. I – VIII.

2. Na siedem dni dzień przed wyznaczonym terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ucznia, a wychowawca – roczną ocenę zachowania.

1) Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych mogą ulec zmianie tylko na podstawie sprawdzianu weryfikacyjnego.

2) Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia może ulec zmianie w efekcie złożenia wniosku o jej weryfikację.

3) W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania niż przewidywana. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.

3. Terminy klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej oraz terminy ustalenia i podania do wiadomości przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów dyrektor podaje do wiadomości do 30 września.

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, może kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie tylko za zgodą dyrektora szkoły.

5. Uczeń, który w ciągu całego roku wyróżnił się szczególnie autentyzmem przeżywania chrześcijaństwa, który zmaga się o szlachetność postawy, a przy tym uzyskuje wysokie wyniki w nauce, na wniosek wychowawcy lub przy jego akceptacji może być nominowany do Nagrody Dyrektora Szkoły:

1) Królewskie dzieci – na poziomie klas I-III,

2) „Felicjańskie Orlęta” – na poziomie klas IV-VI,

3) „Temu, który odważył się być mądrym” – na poziomie klas VII-VIII.

6. Wzorowe zachowanie oraz osiągnięcia naukowe nagradzane są na koniec roku szkolnego w sposób ustalony przez radę pedagogiczną.

§ 59 Warunki i tryb otrzymywania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń, który chce ubiegać się o ocenę wyższą niż ustalona ocena przewidywana z zajęć edukacyjnych, może, za zgodą rodziców, w formie pisemnej zwrócić się do nauczyciela przedmiotu, nie później niż w ciągu dwóch dni od terminu uzyskania informacji o ocenie przewidywanej, z prośbą o sprawdzian weryfikacyjny.

2. Uczeń może złożyć wniosek o sprawdzian weryfikacyjny na każdą pozytywną ocenę o stopnień wyższą niż ustalona z każdego z zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian weryfikacyjny ma charakter pracy pisemnej z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, informatyki i techniki oraz wychowania fizycznego, z których weryfikacja oceny przewidywanej dokonuje się na podstawie działań praktycznych właściwych przedmiotowi.

4. Sprawdzian musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, czyli w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku.

5. Sprawdzian podlega ocenie komisyjnej. Do komisji należy nauczyciel przedmiotu uczący ucznia oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu pracujący z innymi oddziałami.

6. Z przeprowadzonego sprawdzianu weryfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu,

3) wynik egzaminu,

4) ocenę ustaloną na jego podstawie,

5) załącznik w postaci pracy ucznia, ew. zadania egzaminacyjne.

7. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może złożyć podanie do dyrektora szkoły o jego ponowne wy-znaczenie.

8. Ocena klasyfikacyjna z przedmiotu uzyskana na podstawie sprawdzianu weryfikacyjnego jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie jedynie na mocy ustaleń zawartych w art. 44n Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.).

9. Uczeń, który nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, może, za zgodą swoich rodziców, ubiegać się o jej zmianę (o jeden stopień), składając na ręce wychowawcy klasy podanie o weryfikację tej oceny również w ciągu dwóch dni od przekazania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

10. Podanie to musi zostać złożone w ciągu trzech dni od terminu wyznaczonego jako ostateczny na przekazanie informacji o rocznych ocenach przewidywanych.

11. Podanie to musi zawierać:

1) uzasadnienie wniosku,

2) akceptację treści pisma przez rodziców.

12. W celu dokonania weryfikacji oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie:

1) wychowawca klasy,

2) wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie (dwie osoby),

3) psycholog lub pedagog szkolny.

13. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający

1) skład komisji,

2) termin spotkania,

3) ustaloną ocenę i jej uzasadnienie.

14. Komisja podejmuje decyzję w drodze glosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos wychowawcy klasy.

15. Ocena zachowania wystawiona na podstawie procesu weryfikacji oceny przewidywanej jest ostateczna. Zostaje ustalona w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o podjęcie procesu. Przysługuje od niej odwołanie jedynie na mocy ustaleń zawartych w art. 44n Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.)

§ 60 Przypadki, w których roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w trybie egzaminu klasyfikacyjnego

1.     Uczeń szkoły może być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, gdy brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu:

1)    usprawiedliwionej nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2) nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny – za zgodą rady pedagogicznej.

§ 61 Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu

1. Rodzice otrzymują informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu swoich dzieci podczas zebrań klasowych, dyżuru wychowawcy oraz tzw. dni otwartych organizowanych w szkole według kalendarza przedstawianego rodzicom w pierwszym miesiącu semestru.

2. Jeżeli sytuacja ucznia tego wymaga, rodzice ucznia mogą być zaproszeni do szkoły na spotkanie z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, dyrektorem szkoły czy nauczycielem specjalistą w celu ustalenia form pracy z dzieckiem w kontekście jego postępów lub ich braku.

3. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy ustalają i wpis w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.

5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia tej wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu ocen przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.

6. W uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.

7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel odnotowuje w dokumentacji klasowej.

8. Na wniosek rodziców, przedłożony na ręce dyrektora szkoły, nauczyciel pisemnie uzasadnia wystawioną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu.

9. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców klas podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.

§ 83

1. Wobec uczniów, którzy uchybiają Statutowi Szkoły oraz w sposób świadomy lekceważą wymagania określone w kryteriach oceny zachowania, przewiduje się następujące postępowanie:

1) upomnienie przez pracownika szkoły,

2) upomnienie przez wychowawcę klasy,

3) naganę wychowawcy klasy i poinformowanie o incydencie rodziców ucznia,

4) naganę dyrektora szkoły,

5) wezwanie rodziców i naganę udzieloną publicznie,

6) skreślenie z listy uczniów.

2. Za szczególnie rażące naruszenie zasad obowiązujących w szkole, narażenie życia lub zdrowia innych, wniesienie na teren szkoły papierosów, w tym także e-papierosów, alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających albo używanie wymienionych substancji lub nakłaniania do ich użycia uczeń może być natychmiast skreślony z listy uczniów Szkoły Podstawowej.

Rozdział 10 Zasady przyjmowania uczniów

§ 85

1. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła Katolickiego.

§ 86

1. Szkoła posiada własne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej.

2. Dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:

1) poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych (rozmowa dziecka z dyrektorem, spotkanie z pedagogiem, obserwacja dziecka podczas lekcji organizowanej przez szkołę dla kandydatów),

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami.

§ 87

1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) złożenie przez rodziców w ustalonym przez szkołę terminie dokumentów podanych w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny,

2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z dzieckiem oraz z jego rodzicami,

3) przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla kandydatów,

4) ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,

5) ogłoszenie listy nazwisk dzieci, które szkoła decyduje się przyjąć,

6) potwierdzenie przez rodziców swojej decyzji wyboru szkoły,

7) przedstawienie listy uczniów przyjętych na kolejny rok szkolny do klasy pierwszej z podziałem na oddziały.

§ 88

1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej na każdym jej poziomie w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa.

2. Do własnych zasad szkoły związanych z przyjęciem ucznia do klas II-VIII należą: rozmowa z kandydatem, rozmowa z jego rodzicami, test diagnostyczny z języka polskiego i matematyki. Dyrektor może zrezygnować z któregoś z elementów procesu rekrutacji.

3. Do klasy pierwszej może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce, po dopełnieniu procedur właściwych rekrutacji

§ 89

Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania jego nazwiska na listę uczniów.

Rozdział 11 Budżet szkoły

§ 90

1. Budżet szkoły tworzy się:

1) z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2) z opłat rodziców, czyli:

– czesnego: opłaty o wysokości 800 zł miesięcznie, wnoszonej w roku szkolnym przez dwanaście miesięcy w przypadku uczniów klas I – VII (wrzesień – sierpień), a w przypadku uczniów klas VIII za miesiące: wrzesień – lipiec,

– z wpisowego, czyli jednorazowej, bezzwrotnej wpłaty o wysokości 800 zł, poprzedzającej rozpoczęcie nauki ucznia, a uiszczanej po decyzji o przyjęciu go do szkoły.

2. Informację o planowanej zmianie wysokości czesnego dyrektor podaje do wiadomości rodziców na trzy miesiące przed terminem wprowadzenia zmiany.

3. Szkoła może przyjmować darowizny oraz środki przeznaczone na realizację projektów grantowych.

4. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ prowadzący i pod jego nadzorem.

5. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział 12 Postanowienia końcowe

§ 91

1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopi-niowaniu przez osobę prowadzącą szkołę.

2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 92

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo–wychowawczą w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 93

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28

im. bł. M. Angeli Truszkowskiej

04-539 Warszawa, ul. Azaliowa 10

tel. 22 815-20-53, fax 812-70-24

NIP 952-12-05-040

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28 * IM. BŁ. M. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ * W WARSZAWIE” i godłem państwa.

§ 94

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 95

Szkoła posiada własny sztandar i rotę ślubowania.

§ 96

Statut Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

s. Marzena Skwarek

przełożona prowincjalna

Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo

Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszaw