Strzeżemy rzetelnego dążenia do prawdy

i w duchu ewangelicznego braterstwa

razem zmierzamy do głębokiego przeżywania

chrześcijaństwa oraz pełnego rozwoju ludzkiej osoby.

Komentarz

PRAWDA:     Jako społeczność Szkół Sióstr Felicjanek

w Warszawie, staramy się tworzyć klimat głębokiego

szacunku dla prawdy, którą wspólnie odkrywamy,

przekazujemy ją i na niej opieramy wzajemne relacje.

BRATERSTWO, ROZWÓJ OSOBY:     W atmosferze

wspólnoty i głębokiego szacunku dla daru życia

wychowujemy do wolności w jej chrześcijańskim

rozumieniu. Odpowiadając na wyzwania świata, twórczo

uczestniczymy w kulturze Europy i jednocześnie

kształtujemy postawę umiłowania dziedzictwa Ojczyzny

i odpowiedzialności za nie.

WIARA:     Naszą działalność opieramy na nauce Kościoła

Rzymskokatolickiego oraz tradycji franciszkańskiej.

Wspólnie uczymy się przede wszystkim czerpać

z bogactwa Słowa Bożego i Eucharystii.