Spotkanie dla rodziców uczniów klas I przyjętych na rok szkolny 2023/24

odbędzie się 31 maja o godz. 18:00 w szkolnej auli.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące naszej szkoły:
8 lutego 2023 r., godzina 18:00, szkolna aula
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy szukają miejsca nauki dla swojego dziecka w klasie I w roku szkolnym 2023/24.

W terminie 16 stycznia – 5 kwietnia 2023 r. w sekretariacie szkoły przyjmujemy podania rodziców dzieci zgłaszanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek na rok szkolny 2023/2024. Tam też udzielamy wstępnych informacji (tel. 22 815 20 53).

Opłata rekrutacyjna: 50 zł.

Potrzebne dokumenty :

 • Podanie
 • Kwestionariusz, zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na publikację wizerunku oraz deklaracja
 • świadectwo chrztu świętego
 • 3 zdjęcia kandydata do legitymacji (aktualne, podpisane na odwrocie).

Pliki do pobrania:Klauzula informacyjna
Na podstawie 
art. 8 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-twarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konfe-rencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Ple-narnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., dalej jako Dekret 
oraz 
art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO 
informuje się, iż:
1) [Tożsamość administratora i dane kontaktowe]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pa-ni/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28, im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, ul. Azaliowa 10, 04–539 Warszawa. 
2) [Inspektor]
Z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora można skontaktować się pod adresem      e-mail: inspektorodo.felicjanki@wp.pl
3) [Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania – prawo] 
Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe i, jeżeli ma to za-stosowanie, szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe):
– w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
– gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym inte-resem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskie-go, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, czyli na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapew-nienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarzą-dzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecz-nego na podstawie prawa, czyli na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. h RODO
Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 
Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak możliwości do-pełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statuto-wych zadań ww. szkoły
4) [Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania – zgoda] 
 Niekiedy Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe lub szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO lub art. 9 ust. 2 pkt. a RODO)
Podane tych danych osobowych własnych jest wówczas dobrowolne.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Konsekwencją niepodania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie może być uniemożliwienie podjęcia działań przez Administratora.
5) [Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców] 
Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będą m.in.: organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje dane w związku z organizacją pracy (np. podmioty doradcze, informatyczne), podmioty współpracujące z pla-cówką, zgodnie z obowiązującym prawem.
 6) [Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą prze-chowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
7) [Prawa osób, których dane dotyczą]
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pa-ni/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunię-cia, ograniczenia ich przetwarzanie, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa kanonicznego.
9) [Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego] 
Pani/Pana dane osobowe nie nie będą wysyłane do poza granice Rzeczpo-spolitej Polskiej.
10) [Informacje o przetwarzaniu automatycznym] 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11) [Organ nadzorczy] 
W przypadku uznania, że Pani/Pana dane lub Pani/Pana dane dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych oso-bowych, czyli odpowiednio do zakresu sprawy Kościelnego Inspektora Ochro-ny Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna w związku z publikacją wizerunku

1.	Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana lub dane osobowe Pa-ni/Pana dziecka w formie wizerunku są przetwarzane na podstawie Pa-ni/Pana zgody przez administratora danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. M. Angeli Truszkow-skiej, ul. Azaliowa 10, 04–539 Warszawa w celu dokumentowania jego działalności.
2.	Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail inspektorodo.felicjanki@wp.pl
3.	Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres, w którym dziecko bę-dzie uczniem szkoły z wyjątkiem danych zawartych w kronice szkoły, które stanowią materiał archiwalny.
4.	Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich lub dziecka, żą-dania ich sprostowa¬nia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
5.	W przypadku uznania, że Pani/Pana dane lub dane dziecka są przetwa-rzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, czyli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.	Dalszych informacji na temat przetwarzanych danych udzielić może Pani/Panu Administrator.