REGULAMIN SZKOŁY

I. WPROWADZENIE

Zasady postępowania i reguły obowiązujące w szkole, zamieszczone w Dzienniczku, mają uczynić to miejsce bezpiecznym oraz pomóc ludziom, którzy jak Ty spędzają tu wiele czasu, w stworzeniu radosnej i szczęśliwej wspólnoty.  Jesteś jej częścią, wiele więc zależy od Ciebie.  Regulamin Szkoły będzie Ci towarzyszył przez cały czas, by Twoje zachowanie było odpowiedzialne, celowe, twórcze i prawdziwie chrześcijańskie.

II. PRAWA UCZNIA

                Masz prawo do:

 • otrzymania od szkoły rzetelnej wiedzy przynajmniej w zakresie podstawy programowej,
 • wychowania w myśl zasad pedagogiki chrześcijańskiej,
 • wszechstronnej opieki na terenie szkoły i pomocy w trudnościach związanych z nauką oraz sytuacją rodzinną,
 • okresowych badań lekarskich i szczepień,
 • przerw między lekcjami,
 • równomiernego rozłożenia pracy (prace klasowe nie mogą odbywać się częściej niż jeden raz w ciągu dnia i nie częściej niż trzy razy w tygodniu; powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),
 • jawnej i umotywowanej oceny,
 • ubiegania się o indywidualny tok nauczania,
 • ubiegania się o egzamin komisyjny,
 • przedstawiania nauczycielom i samorządowi uczniowskiemu pomysłów i opinii dotyczących usprawnienia pracy szkoły,
 • wysuwania inicjatyw wzbogacających życie społeczne i kulturalne szkoły,
 • udziału w wyborze samorządu uczniowskiego,
 • wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu uczniowskiego.

III. OBOWIĄZKI UCZNIA:

1. ODNOSZENIE SIĘ DO INNYCH

Chcesz, aby inni Cię szanowali i czuli się z Tobą dobrze.  Okazuj więc wszystkim szacunek.  Pierwszy pozdrawiaj dorosłych (pracowników szkoły, gości); wstawaj, kiedy wchodzą do klasy; ustępuj im miejsca i ze zrozumieniem odnoś się do wskazówek, których Ci udzielają.  Pamiętaj też, że najważniejszą zasadą w Twoich kontaktach z innymi jest przykazanie miłości Boga i bliźniego.  Dlatego wybieraj zawsze to, co prowadzi do zgody, nie rań innych swoim zachowaniem ani słowami, bądź uczciwy i prawdomówny, dbaj o dobre imię wszystkich, z którymi się tu spotykasz.

2. SŁUŻBA I NAUKA

W szkole nie tylko zdobywasz wiedzę i umiejętności, ale także uczysz się służyć potrzebującym. Staraj się rozpoznawać sytuacje, w których mógłbyś innym czynić dobro, a wtedy zobaczysz, że „więcej radości jest w dawaniu niż w braniu”. Nierzadko razem ze swoją klasą będziesz wyjeżdżał poza teren Twojej szkoły. Bądź wtedy szczególnie ostrożny i zdyscyplinowany. Swoim zachowaniem świadczysz o kulturze, którą wyniosłeś z domu i ze szkoły. Odnoś się z szacunkiem do ludzi, których spotykasz. Dziel się z nimi uśmiechem i dobrym słowem. Pamiętaj, że Twój czas i wysiłek ofiarowany drugiej osobie ze szczerego serca może okazać się największym darem, jaki człowiek ten w życiu otrzymał.

                Możesz zostać zaproszony do pomocy w organizacji imprez pozalekcyjnych, uczestnictwa w programach czy zawodach albo pracach porządkowych itp., które będą wymagały ofiarowania dodatkowego czasu. Bądź wtedy odpowiedzialnie i dotrzymuj danego słowa.

Do najważniejszych Twoich obowiązków należy przygotowanie się do lekcji.  Ma ono wpływ na Twoją ocenę z przedmiotu, ale przede wszystkim jest Twoim własnym wkładem w zdobywanie wiedzy i umiejętności, w które pragną Cię wyposażyć Twoi rodzice i nauczyciele.  Bądź w tej pracy uczciwy. Pracuj sam zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.  Dbaj, by zadania przez Ciebie wykonywane były czytelne i estetyczne.  Prace oddawaj terminowo i pamiętaj, że tylko nieobecność w szkole spowodowana ważnymi przyczynami usprawiedliwia brak pracy domowej.  Jeśli z ważnych powodów nie mogłeś przygotować się do lekcji, zgłoś ten fakt swojemu nauczycielowi przed zajęciami i dostosuj się do reguł, które w tym względzie ustaliliście na początku roku.

3. ORGANIZACJA DNIA

Bądź punktualny. Dzień rozpoczynamy od czytania Słowa Bożego o godzinie 8.20. Powinieneś więc przychodzić na tyle wcześnie, by przed modlitwą zdążyć przebrać się w szatni i zostawić swój plecak w sali, w której będziesz miał pierwszą lekcję. Przed 8.20 zajmij miejsce przewidziane dla Twojej klasy na poranną modlitwę.

Po modlitwie oczekuj na swojego nauczyciela przed drzwiami sali lekcyjnej.  On jest za Ciebie odpowiedzialny w czasie trwania zajęć, staraj się więc ułatwić mu pracę swoim zdyscyplinowaniem i posłuszeństwem.  Dbaj o miejsce, w którym pracujesz, by Twoja szkoła była czysta, a szkolne sprzęty – sprawne.  Nigdy nie opuszczaj sali lekcyjnej bez sprawdzenia, czy zostawiasz wszystko w należytym porządku.

W czasie przerw dostosuj się do wskazówek nauczycieli dyżurujących i zgłaszaj im swoje problemy.  Zachowuj czystość w toaletach i na korytarzach.  W ten sposób szanujesz wysiłek ludzi, którzy dla Ciebie w tej szkole pracują.  Przestrzegaj długości przerw i nigdy po ich zakończeniu nie spóźniaj się na lekcje.  Nie wolno Ci po dzwonku robić zakupów w szkolnym sklepiku ani jeść obiadu, ponieważ na lekcję powinieneś przybyć przed nauczycielem.

4. ŚWIĘTOWANIE

                Twoja szkoła jest szkołą katolicką, to znaczy, że wspólnota, która ją tworzy, chce żyć życiem ludzi wierzących, przystępując do sakramentów św. i uczestnicząc w liturgii Kościoła. Każdy dzień nauki w szkole rozpoczyna się poranną modlitwą.  Weź w niej aktywny udział.  Przyjmij postawę godną chrześcijanina – pomożesz wtedy także innym. W dni szczególnie ważne (uroczystości w roku liturgicznym, szkolne święta, rekolekcje itp.) wspólnota szkoły razem przeżywa Eucharystię. „Jezus Chrystus sam objawia Siebie w liturgii Słowa i Eucharystii, dlatego wymaga ona pełnego uczestnictwa i skupienia.  Liturgia ma podwójny cel: oddać cześć Bogu i uświęcić Lud Boży”  (z Konstytucji o Liturgii). Ten przywilej może stać się Twoim głębokim doświadczeniem, gdy zdecydujesz się zadać sobie trud poprzez uważne słuchanie Słowa Bożego, przyjęcie Jezusa w komunii świętej, wypowiadanie odpowiedzi na wezwania kapłana, włączenie się we wspólny śpiew.

Warto, byś pamiętał, że w modlitwie uczestniczy również Twoje ciało.  Postawa stojąca wyraża Twój szacunek dla miłującego Boga, który wysłuchuje naszych próśb.  Kiedy stoisz przed Bogiem, swoją uwagę koncentrujesz na Jego Słowie i błogosławieństwie.  Postawa siedząca jest znakiem słuchania, rozważania i kontemplacji Słowa Bożego. Kiedy klękasz, przyznajesz, że moc Boga jest większa od Twojej i uznajesz Jego wyższość.  Przyklękanie jest  właściwym sposobem oddawania czci Najświętszemu Sakramentowi.  Pamiętaj o tym, również wchodząc do kościoła lub kaplicy. Z Jezusem możesz spotkać się na osobistej modlitwie w szkolnej kaplicy – podczas przerw lub po zajęciach w szkole.  W kaplicy lub kościele zawsze zachowuj się godnie, by Twoja postawa była pełna szacunku wobec Boga.  Pamiętaj, że swoim zachowaniem wpływasz na innych.

Bóg, który jest Miłością wciąż na nowo daje Ci szansę, byś poczuł się szczególnie umiłowanym Jego dzieckiem.  Czyni to w sakramencie pokuty.  Korzystaj z tego daru, zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Swoją wiarę możesz pogłębiać, biorąc udział  w nabożeństwach przeżywanych w czasie roku liturgicznego.  Zachęcamy Cię, byś w październiku uczestniczył w nabożeństwie różańcowym, w czasie adwentu w roratach, a w Wielkim Poście w nabożeństwie Drogi krzyżowej.  Możliwość głębszego spotkania Chrystusa ułatwią Ci rekolekcje, które mogą być organizowane na terenie szkoły, parafii lub na wyjeździe.

5. SZATNIA, STOŁÓWKA SZKOLNA

W szatni możesz przebywać jedynie w celu przebrania się.  Nie mogą Ci tam towarzyszyć Twoi rodzice, ponieważ wówczas trudno byłoby uchronić szatnię przed wizytami osób, których obecność w tym miejscu nie byłaby niczym usprawiedliwiona.  Nie przechowuj tam żadnych zbędnych rzeczy, np. nieużywanego obuwia lub niepotrzebnych okryć, a obuwie na zmianę każdorazowo chowaj w podpisanym worku.  Nie przynoś z sobą żadnych wartościowych przedmiotów: szkoła nie może wziąć odpowiedzialności za ich zaginięcie.  Nie pozostawiaj więc bez opieki swojej torby, jeśli nosisz w niej pieniądze lub przedmioty wartościowe.  W przypadku kiedy musisz coś w szkole opłacić, rób to jak najwcześniej rano, by nie zgubić pieniędzy.  Dbaj też o inne swoje rzeczy: pracownicy szkoły mogą Ci pomóc w odnalezieniu zguby jedynie w takim przypadku, jeśli była ona oznaczona Twoim nazwiskiem, a znalazca odniósł ją dyżurnym albo do szatni lub na portiernię.  Przed opuszczeniem szkoły na dłuższy czas (przed feriami i świętami) zrób przegląd swoich rzeczy w szatni i zabierz do domu te, których nie używasz.  Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na okres wakacji letnich.

Po uiszczeniu stosownych opłat możesz korzystać z jednodaniowych obiadów, podawanych w czasie przerw od godz. 11.55 do 14.30.  Pamiętaj, że stołówka jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków i tylko w tym celu możesz w niej przebywać.  Zachowuj tam kulturę i dyscyplinę. Okazuj szacunek dla pracy osób przygotowujących posiłki, utrzymujących w stołówce porządek, dla innych korzystających ze szkolnych obiadów i dla Bożego daru, jakim jest pożywienie.

6. SPÓŹNIENIA, NIEOBECNOŚCI, ZWOLNIENIA

Jeśli spóźniłeś się, wpisz swoje dane do zeszytu spóźnień i poczekaj na dolnym holu, aż inni skończą poranną modlitwę, by swoim spóźnionym wejściem nikogo nie rozpraszać i nie czynić niepotrzebnego zamieszania.  Jeśli spóźniłeś się także na lekcje, po wpisaniu się do zeszytu spóźnień, jak najszybciej udaj się do swojej klasy, przeproś nauczyciela za przerwanie lekcji i wytłumacz powód spóźnienia.

Wszystkie Twoje nieobecności muszą zostać usprawiedliwione przed wychowawcą.  Jeśli powodem nieobecności nie była choroba poświadczona zwolnieniem lekarskim, zadbaj, żeby Twoi Rodzice w ciągu dwóch tygodni pisemnie powiadomili wychowawcę o przyczynach Twojej nieobecności. Szczególnie istotne jest, byś nie opuszczał najważniejszych wydarzeń w szkole: dni rekolekcji i dni świątecznych, ponieważ jest to czas, który pomoże Ci rozwijać Twoją wiarę i kształtować osobowość.

Jeśli twoi Rodzice chcą, byś z ważnego powodu wcześniej wyszedł z lekcji, zobowiązani są wpisać informację na ten temat do Twojego Dzienniczka.  Tylko takie zwolnienie, po potwierdzeniu podpisem przez wychowawcę i okazaniu nauczycielowi, z którego lekcji zostajesz zwolniony, uprawnia Cię do wcześniejszego zejścia do szatni i opuszczenia terenu szkoły.

7. TELEFONY KOMÓRKOWE, URZĄDZENIA NAGRYWAJĄCE ITP.

                W czasie zajęć lekcyjnych i przerw między lekcjami, czyli podczas dnia szkolnego, nie wolno Ci – bez szczególnego pozwolenia – używać telefonu komórkowego, ponieważ w szkole możesz uczyć się stylu życia, który polega na pełnym przeżywaniu chwili obecnej, kulturze bycia, szacunku wobec innych i wobec siebie, pięknego języka, samodzielności, otwarcia na spotkanie i przyjaźń. Jeśli potrzebujesz skorzystać z komórki bezpośrednio przed zajęciami lub po nich, wyłączony (wyciszony to za mało!!!) telefon włóż do swojego plecaka. Pamiętaj jednak, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jego stratę.

W szkole możesz korzystać z czytnika, ale bez każdorazowego ustalenia z nauczycielem nie wolno Ci przynosić żadnych urządzeń nagrywających i odtwarzających ani gier elektronicznych. Pozwól sobie odpocząć i zmagaj się o uczciwość, nawiązując więzi z kolegami oraz troszcząc się o wolność od zniewalających przyzwyczajeń i nadmiaru bodźców.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych.  Nigdy nie narażaj niczyjego zdrowia i życia bezmyślną zabawą lub niewłaściwym wykorzystaniem szkolnego sprzętu.  Nie używaj bez zgody i wiedzy nauczyciela żadnych przyrządów ani pomocy naukowych.  Nie przynoś z sobą przedmiotów, których użycie, celowe lub przypadkowe, może zagrozić bezpieczeństwu Twojemu lub innych (zwłaszcza zabawek militarnych).  Pamiętaj, że przerwa ma być dla wszystkich czasem odpoczynku, nie hałasuj więc i nie biegaj wewnątrz budynku szkolnego, bo to nie jest bezpieczne.  Nie używaj siły w zabawie.  Po zajęciach, oczekując na Rodziców, nie wychodź poza teren szkoły: przestajesz być wówczas widoczny i w trudnej sytuacji nikt z osób tu pracujących nie będzie mógł w porę udzielić Ci pomocy.

Przed każdą kolejną lekcją – nawet wtedy, kiedy spieszysz się na obiad – staraj się kłaść swój plecak w miejscu, które nie służy jako przejście. Twoje rzeczy wtedy nie utrudnią nikomu poruszania się po szkole, nie będą także narażone na zniszczenie. Szanując osobistą własność, wyrażasz szacunek swoim rodzicom.

W razie wypadku jak najszybciej informuj o tym nauczyciela.  Jeśli zajście miało miejsce po lekcjach, zwróć się o pomoc do pierwszej napotkanej osoby dorosłej (może to być na przykład portier – jeśli zajdzie potrzeba, powiadomi on dyrektora szkoły lub zadba o inną konieczną pomoc).

IV. STRÓJ SZKOLNY

                Strój szkolny, który nosisz, jest wyrazem tradycji naszej szkoły, katolickiego wychowania oraz wartości chrześcijańskich i patriotycznych, które w tej szkole chcemy razem pielęgnować.  Nosząc go z szacunkiem, przyznajesz, że wartości te i Tobie są drogie, a jednocześnie utożsamiasz się ze swoją szkołą i doceniasz wysiłek, który wielu ludzi wkłada w budowanie tożsamości tego miejsca. Jednocześnie okazujesz własną indywidualność i kulturę, decydując się na wewnętrzną dyscyplinę, jakiej wymaga szkolny strój.

 1. Strój uczniowski w Szkole Podstawowej obejmuje:
 2. strój galowy,
 3. strój codzienny
 4. strój gimnastyczny.
 5. Strój składa się z elementów, które możesz dowolnie zestawiać w zależności od warunków atmosferycznych i Twoich potrzeb osobistych.
 6. Galowy strój szkolny obowiązuje Cię:

–  w pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego,

–  w uroczystości kościelne i podczas rekolekcji,

–  w Święto Patronki Szkoły bł. Marii Angeli Truszkowskiej,

–  w toku przystępowania do egzaminów i konkursów,

–  w inne wyznaczone dni.

 • Klasy udające się na lekcję poza szkołą, koncert, spotkanie o określonym charakterze itp. reprezentują szkołę w stroju galowym.
 • Strój galowy składa się z:

– białej koszuli (bez haftów i innych ozdób, z długim albo krótkim rękawem, z kołnierzykiem),

–  bordowego pulowera albo bezrękawnika z emblematem szkoły,

–  czarnej szkolnej spódnicy dla dziewcząt (o długości nie krótszej niż tuż przed kolana i nie dłuższej nić do pół łydki) lub czarnych spodni dla chłopców,

–  szkolnego krawata,

–  rajstop albo skarpet w kolorze naturalnym, białym albo czarnym,

–  czarnego obuwia na niskim obcasie, dostosowanego do pory roku (w szkole: czarnego obuwia tekstylnego).

 • Codzienny strój szkolny składa się z następujących elementów

wersja A:

–  białej bluzki polo (z kołnierzykiem, z długim albo krótkim rękawem),

–  bordowego pulowera albo bezrękawnika z emblematem szkoły, ew. bluzy ze  szkolnym oznaczeniem,

–  czarnej lub granatowej spódnicy (o długości nie krótszej niż tuż przed kolana i nie dłuższej niż do pół łydki) dla dziewcząt, ewentualnie spodni w tych samych kolorach (dziewczęta nie noszą samych legginsów!) i czarnych lub granatowych spodni dla chłopców,

–  rajstop albo skarpet w kolorze naturalnym, białym albo czarnym,

–  obuwia tekstylnego;

wersja B (letnia):

–  białej bluzki polo (z kołnierzykiem, z krótkim rękawem), z emblematem szkoły

– czarnej lub granatowej spódnicy dla dziewcząt (o wskazanej wyżej długości)
i czarnych lub granatowych spodni dla chłopców,

–  rajstop albo skarpet w kolorze naturalnym, białym albo czarnym,

–  obuwia tekstylnego;

 • Strój gimnastyczny, obowiązujący Cię na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje według ustaleń podanych przez nauczyciela tego przedmiotu.
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek w lekcjach i w zajęciach pozalekcyjnych powinni uczestniczyć w kompletnym stroju szkolnym.
 • Za brak właściwego stroju uważany jest brak stroju szkolnego albo jednego z jego elementów oraz noszenie odzieży w innych fasonach i kolorach niż obowiązujące według wzoru przewidzianego w regulaminie.
 • Twój stosunek do stroju uczniowskiego zostanie oceniony i wyrażony w ocenie zachowania.
 • Pamiętaj, że godnie nosić strój szkolny znaczy też dbać o higienę osobistą.
 • Twoja fryzura powinna być skromna i estetyczna (włosy krótkie lub związane).
 • Włosów nie wolno farbować ani ondulować.
 • W szkole nie nosimy biżuterii i nie przychodzimy tutaj z makijażem.
 • Dniami „kolorowymi”, w które nie obowiązuje strój uczniowski (obowiązuje jednak wyrażany przez strój szacunek dla siebie i innych oraz respektowanie klimatu pracy), są w naszej szkole:

–  pierwszy dzień wiosny – 21 marca,

–  Dzień Dziecka – 1 czerwca,

–  i inne dni wyznaczone przez dyrektora w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim.