I ZASADY OGÓLNE

1.       Udział w zajęciach zdalnych jest dla uczniów obowiązkiem.

2.       Zabrania się przekazywania ID osobom postronnym.

3.       Zajęcia on-line odbywają się wg ustalonego planu dostępnego dla dzieci i rodziców (w LIBRUSIE).

4.       Przestrzeganie netykiety jest obowiązkiem ucznia, nauczyciela, rodzica.

5.       W czasie nauki zdalnej wymiana materiałów między uczniem a nauczycielem przebiega przez TEAMS i OUTLOOK.

6.       Kontakty z rodzicami następuje poprzez LIBRUS.

7.       Uczestnictwo w lekcji związane jest z posiadaniem sprawnego sprzętu – kamerki i mikrofonu.

8.       Lekcje nie mogą być nagrywane i udostępniane.

9.       Lekcja zdalna trwa 45 minut.

10.   Jeśli uczeń przez dwie jednostki lekcyjne jest nieobecny lub nie odpowiada na pytania, nauczyciel informuje wychowawcę, a ten wzywa rodzica do kontroli nad dzieckiem.

11.   Pisanie sprawdzianów/kartkówek odbywa się przy włączonej kamerze/mikrofonie (lub według innych ustaleń nauczyciela).

12.   Nauczyciel odpowiada na wiadomości (czaty) w godzinach pracy szkoły (8.00 – 16.00). Nauczanie zdalne nie oznacza całodobowej dostępności nauczyciela.

13.   W trakcie zdalnego nauczania wszystkie oceny zyskują wagę 1 (bez względu na ustalenia obowiązujące w zwykłym trybie nauki).

 

II NETYKIETA:

1.       Podczas rozmowy prowadzonej z wykorzystaniem kamery należy być odpowiednio ubranym.

2.       Nie wolno jeść podczas zajęć ani opuszczać lekcji ze względu na posiłek.

3.       Nie wolno nagrywać zajęć (podczas nagrywania wszyscy automatycznie otrzymują o tym komunikat).

4.       Podczas zajęć on-line wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia, odkurzacze i inne sprzęty w domu powinny być wyciszone w takim stopniu, żeby nie zakłócały lekcji.

5.       Wrzucanie emotikonów, linków, hasztagów, gifów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej zajęcia skutkuje obniżoną oceną z zachowania.

6.       Bezwzględnie obowiązuje kulturalne odzywanie się – w mowie i piśmie.

7.       W trakcie lekcji nie prowadzi się prywatnej korespondencji na czacie, w zespole.

8.       Korzystanie z telefonu podczas zajęć (poza sytuacją, gdy używany jest do uczestnictwa w lekcji) jest zabronione.

III RODZIC:

1.       Dba o właściwe warunki do pracy dziecka (spokojne otoczenie, odpowiednie miejsce pracy, bez osób trzecich).

2.       Gwarantuje sprawność sprzętu, którym dysponuje dziecko, koniecznego do nauczania zdalnego (komputer, mikrofon, kamerka).

3.       Wprowadza domowe zasady lekcji zdalnych zgodne z zasadami bhp.

4.       Wspiera dziecko, zachęca do samodzielności.

5.       Ma prawo korzystać z pomocy pedagoga, psychologa, nauczyciela, wychowawcy w formie zdalnej (kontakt przez Librus).

6.       Zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nauczyciela o problemach technicznych dziecka, co umożliwi wspólne ustalenie tymczasowych zasad uczestnictwa ucznia w zajęciach.

7.       Usprawiedliwia nieobecność dziecka (przez LIBRUS).

8.       Nie załatwia żadnych spraw z dziećmi w trakcie zajęć.

9.       Nie ingeruje w prace dzieci, nie podpowiada – jest uczciwy i tego uczy swoje dzieci.

10.   Nie wchodzi w dialog z nauczycielem prowadzącym lekcję.

11.   Uczy dziecko właściwego wykorzystania przerw (rozruszanie się, jedzenie).

12.   Pomaga przygotować się do zajęć (podręcznik, zeszyt, inne przybory).

13.   Zwraca uwagę, by dziecko nie używało telefonu podczas zajęć (poza sytuacją, gdy wykorzystywany jest on do uczestnictwa w lekcji).

IV UCZEŃ:

1.       Pracuje zdalnie zgodnie z planem lekcji.

2.       Komunikuje się z nauczycielem wyłącznie elektronicznie.

3.       Loguje się imieniem i nazwiskiem w TEAMS.

4.       Terminowo wykonuje prace.

5.       Oddaje prace tym samym kanałem, którym zostały zadane (chyba że inaczej ustali nauczyciel, który o tym poinformuje).

6.       Ma obowiązek punktualnego stawiania się na zajęciach.

7.       Może być pytany na lekcji na zwykłych zasadach – odpowiada zawsze z włączoną kamerką.

8.       W razie nieobecności na sprawdzianie lub jeśli wystąpiła utrata połączenia – kontaktuje się z nauczycielem i ustala termin indywidualnych konsultacji w celu zaliczenia zaległej pracy.

9.       Wykonuje i przesyła prace zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

10.   Jeśli czegoś nie wie czy nie może znaleźć, najpierw sprawdza meile, czaty, zakładki w TEAMS, następnie pyta kolegów, dopiero potem kieruje pytanie do nauczyciela.

11.   Wszelkie trudności techniczne związane z obsługą TEAMS  zgłasza rodzicom i nauczycielowi informatyki.

V NAUCZYCIEL:

1.       Prowadzi wideolekcje.

2.       Odnotowuje w LIBRUSIE obecność/nieobecność i oceny uczniów.

3.       Umieszcza w TEAMSACH (ZESPOŁY – ZADANIA lub NOTES) ćwiczenia, testy, prace – z datą oddania i ewentualną instrukcją wykonania (termin oddania jest widoczny, także to, kto pracę przesyła; w tym miejscu można prace komentować; wszystkie prace klasy mamy w jednym miejscu).

4.       Jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5.       Każdy nauczyciel zakłada dla uczniów ZESPOŁ w TEAMS.

6.       W razie nieoddanej pracy informuje rodziców przez LIBRUS.

7.       Zamieszcza, aktualizuje w TEAMS materiały dla uczniów.

8.       Dokumentuje pracę odnotowując wszystko w LIBRUSIE (tematy, obecność, oceny, terminy sprawdzianów, kartkówek).

9.       W sytuacjach budzących wątpliwość co do samodzielności wykonanej przez ucznia pracy, może wezwać go na indywidualne konsultacje.

10.   Informuje uczniów o konsekwencjach nieprzesłania pracy na czas czy „znikania” w trakcie zajęć.

VI OCENIANIE:

1.       Ocenie podlega:

– kultura języka i kultura osobista, zachowanie według ustalonych zasad,

– obecność na zajęciach – uczeń, który nie zareaguje na polecenia nauczyciela, odpowiadając przez mikrofon lub pisząc na czacie, otrzymuje minus za brak pracy na lekcji. Trzeci minus oznacza ocenę niedostateczną.

– postawa uczniowska w czasie zajęć,

– systematyczność w odbiorze i przesyłaniu materiałów,

– sumienność i zaangażowanie w pracę na zajęciach i w domu,

– poprawność wykonania zadań – zrozumienie tematu, znajomość zagadnienia, konstrukcja pracy, język,

– samodzielność.

2.       Ocenie podlegają następujące typy prac: sprawdziany, testy, kartkówki, karty pracy, dłuższe wypowiedzi pisemne, projekty, quizy on-line, zeszyty, zeszyt on-line, wypowiedzi i aktywność podczas zajęć, prace plastyczne, prezentacje, dodatkowe prace nieobowiązkowe oraz inne, o których powiadamia nauczyciel.

3.       Niedotrzymanie terminu wykonania pracy skutkuje obniżeniem oceny.

4.       Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na umówione konsultacje, ponosi odpowiednie konsekwencje (traci możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu lub poprawy oceny z przedmiotu).

5.       Aktywność w trakcie zajęć, wypowiedzi na forum, udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań są oceniane plusami.

6.       Przy wystawianiu klasyfikacyjnych ocen zachowania na pierwszy semestr, kierujemy się dwiema kategoriami. Ocenie podlega: stosunek do obowiązków szkolnych oraz poszanowanie godności człowieka. Wyróżnienie otrzymuje uczeń, który – obok odpowiedniej średniej ocen uzyskanych z przedmiotów – otrzyma co najmniej oceny bardzo dobre w obu kategoriach.