Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Statut

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek Nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Warszawie. Nazwa Szkoły jest ściśle związana z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej w niej realizowanym. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu: Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek w Warszawie. 
 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Prowincja Matki Boskiej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Warszawie, reprezentowana przez przełożoną prowincjalną. 
 3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Azaliowej 10 w Warszawie, stanowiący własność organu prowadzącego.


§ 2

 1. Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek jest szkołą katolicką posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. 
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych. 
 3. Szkoła dostępna jest dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację i akceptują jej Statut. Zasada ta odnosi się w szczególności do dzieci, które ze względów społecznych mają ograniczone możliwości kształcenia się. 
 4. Nauczanie i wychowanie realizowane w Szkole 
  1. ma na celu pełny rozwój osoby, który prowadzi do wewnętrznej integracji i przygotowuje do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych dokonywanych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych; 
  2. oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich oraz nauce Kościoła Rzymskokatolickiego.


§ 3

 1. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 2. Nad całokształtem działalności Szkoły opiekę i nadzór sprawuje Prowincja Matki Boskiej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Warszawie. 
 3. Zgodnie z prawem kościelnym działalność Szkoły, jako katolickiej instytucji wychowawczej, podlega nadzorowi biskupa Diecezji Warszawsko–Praskiej.

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania, określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w § 2 ust. 1 i 4 niniejszego statutu. 
 2. Realizując ustawowe cele i zadania, Szkoła: 
  1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, 
  2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla szkoły podstawowej, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły tego poziomu, 
  3. przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji i podjęcia kształcenia w gimnazjum. 
 3. Szkoła może przekraczać ramowy plan nauczania przyjęty dla szkół publicznych. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego Szkołę dyrektor określa ofertę dydaktyczną Szkoły, kierując się potrzebami uczniów i charakterem placówki. 
 4. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym Szkoły i spójnym z nim programie profilaktyki.


§ 5

 1. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, uczniowie i rodzice (opiekunowie prawni). 
 2. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych. 
 3. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.


§ 6

 1. Szkoła realizuje zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły podstawowej. Wypełniając swoje posłannictwo, przede wszystkim: 
  • a) wychowuje dzieci w poszanowaniu religii, tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów, 
  • b) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości Szkoły, aż po organizację indywidualnego nauczania, którego sposób i tryb określają odrębne przepisy, 
  • c) uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program lub indywidualny tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
  • d) zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb, 
  • e) wspiera dzieci w zakresie formacji religijno-moralnej i organizuje formy pomocy w tym zakresie, 
  • f) zapewnia pomoc pedagoga i psychologa w podejmowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza nią podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych. 
 3. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

§ 7

 1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, to jest: 
  1. zapewnia nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 
  2. przeprowadza rekrutację uczniów w wyniku procedury określonej w ustępie 2 § 30 Statutu Szkoły, 
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 
  4. realizuje: 
   • a) programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego, 
   • b) ramowy plan nauczania, 
   • c) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

ORGANA SZKOŁY


§ 8

Organami Szkoły są: 
1. dyrektor, 
2. rada pedagogiczna, 
3. samorząd uczniowski

Dyrektor

§ 9

Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

§ 10

 1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy Szkoły, szczególnie: 
  1. odpowiada za realizację art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty, 
  2. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki integralnego i harmonijnego rozwoju, 
  3. określa ofertę dydaktyczną Szkoły, kierując się konkretnymi potrzebami uczniów i charakterem placówki, 
  4. sprawuje nadzór pedagogiczny, 
  5. przedkłada program dydaktyczno-wychowawczy do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną, 
  6. odpowiada za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły, 
  7. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie (§ 34), 
  8. dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników Szkoły, uwzględniając charakter i zadania statutowe Szkoły, 
  9. organizuje i wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe Szkoły, 
  10. współpracuje z samorządem uczniowskim, 
  11. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa Szkoły, 
  12. dysponuje budżetem Szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego, 
  13. odpowiada za dokumentację Szkoły, 
  14. realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły. 
 2. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie Szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.


Rada Pedagogiczna

§ 11

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły. 
 2. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor Szkoły. 
 3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty (art. 40 ust. 5-7). 
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
  1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły przedkładanych przez dyrektora, 
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych, przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego, 
  4. ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
  5. podejmowanie uchwał – na wniosek dyrektora Szkoły – w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
  1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
  2. propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych, 
  3. opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Szkoły. 
 6. Rada pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły regulaminu.


Samorząd uczniowski

§ 12

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą uczniowie poszczególnych oddziałów Szkoły. 
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów i zatwierdzony przez dyrektora. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 
 3. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji. 
 4. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi Szkoły propozycje i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a szczególnie dotyczące: 
  1. programu dydaktyczno-wychowawczego, 
  2. organizacji pracy Szkoły, 
  3. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

§ 13

Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby: 

 1. uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania, 
 2. uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu, 
 3. organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
 4. uczniowie mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej i innej.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 14

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i w grupach zadaniowych. 
 2. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min. 
 3. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. 
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora. 
 5. Celem właściwego wsparcia procesu nauczania każdego dziecka Szkoła kieruje wszystkich uczniów klas pierwszych do badań diagnostycznych w kierunku wykrycia dysfunkcji, przeprowadzanych na terenie placówki przez reedukatora. 
 6. Ofertę zajęć pozalekcyjnych dyrektor Szkoły przedstawia uczniom i ich rodzicom w pierwszym miesiącu roku szkolnego. Zawiązanie się grupy pracującej w ramach konkretnych zajęć pozostaje uwarunkowane liczbą dzieci deklarujących swoje uczestnictwo w odpowiedniej formie aktywności.


§ 15

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach. 
 2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 3. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w szczególne dni, przede wszystkim: 
  1. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, 
  2. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
  3. z okazji Święta Patronki Szkoły – 10 października, 
  4. z okazji rekolekcji szkolnych, 
  5. w dniach: 2 listopada (Dzień Wiernych Zmarłych), 6 stycznia (Objawienie Pańskie).

§ 16

Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia: 

 1. sale klasowe, 
 2. pracownie przedmiotowe, 
 3. bibliotekę, 
 4. salę gimnastyczną, 
 5. boisko, 
 6. kort tenisowy, 
 7. pomieszczenia administracyjne oraz inne, niezbędne dla realizacji swych celów.


§ 17

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań Szkoły. 
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności: 
  1. opracowuje organizację biblioteki szkolnej, 
  2. gromadzi i opracowuje zbiory, 
  3. prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej, 
  4. pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.


§ 18

Dyrektor Szkoły może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne


§ 19

 1. Dzieciom, których rodzice wyrażają takie życzenie, Szkoła może zapewnić opiekę w czasie nieobjętym nauczaniem lekcyjnym (przed rozpoczęciem dnia szkolnego i po zakończeniu lekcji) w ramach zajęć świetlicowych. Wysokość opłaty za świetlicę ustala dyrektor po uzyskaniu aprobaty organu prowadzącego Szkołę. 
 2. Szkołą zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Odpłatność za korzystanie posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.


§ 20

 1. Rodzice mają prawo: 
  1. do zapoznania się ze Statutem i Regulaminami Szkoły, 
  2. do zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów, 
  3. do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych. 
 2. Rodzice mają obowiązek współpracować ze Szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci i brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach. 
 3. Rodzice nowo przyjętych uczniów Szkoły składają pisemną deklarację, w której potwierdzają znajomość charakteru Szkoły, określonego w Statucie Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek w Warszawie, wyrażają świadomość własnej odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci i gotowość współpracy ze Szkołą w prowadzonym przez nią procesie dydaktyczno-wychowawczym (Załącznik Nr 1 do Statutu).

NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 21

 1. Nauczyciel Szkoły przede wszystkimi: 
  1. realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym w Statucie, 
  2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju (KN, art.6). 
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.


§ 22

 1. Realizując zadania statutowe Szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 
  1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy, 
  2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy, 
  3. odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem, 
  4. jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
  5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów, 
  6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią, 
  7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami, 
  8. sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów, 
  9. mienie Szkoły, 
  10. osobiste doskonalenie zawodowe i formację duchową oraz intelektualną.


§ 23

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. 
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia swój rozwój zawodowy z zadaniami statutowymi Szkoły. 
 3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel może: 
  1. proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do nauczania przedmiotu, 
  2. tworzyć program autorski, 
  3. zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji dyrektora.

§ 24

 1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas. 
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 
  1. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków, 
  2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka, 
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, Kościoła, 
  4. organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału, 
  5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych, 
  6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie Szkoły i realizację programu wychowawczego oraz profilaktycznego. 
 3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym i profilaktycznym Szkoły. 
 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może skorzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu.

§ 25

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.


§ 26

 1. W celu realizacji zadań statutowych Szkoła zatrudnia szkolnego psychologa i pedagoga, korzystając z ich głosu doradczego podczas spotkań rady pedagogicznej. 
 2. Jeżeli – zdaniem dyrektora wspartego opinią rady pedagogicznej – sytuacja dziecka będzie tego wymagała, Szkoła może zobowiązać rodziców ucznia do stałej współpracy z jednym z tych specjalistów w formie przez nich określonej.

§ 27

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi, razem z nauczycielami i uczniami, tworzą wspólnotę Szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie Szkoły.

§ 28

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zatrudnia dyrektor – zgodnie z regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w Szkole oraz prawem pracy. 
 2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej sprawie.

UCZNIOWIE

Zasady przyjmowania uczniów


§ 29

1. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. 
2. Na procedurę kwalifikacyjną składa się: 
1) przedłożenie przez rodziców dziecka odpowiednich dokumentów (podanie o przyjęcie, metryka chrztu dziecka w Kościele katolickim), 
2) rozmowa kandydata z dyrekcją Szkoły, 
3) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi), 
4) wynik badania dziecka, przeprowadzonego przez szkolnego psychologa lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z dzieckiem przez pedagoga szkolnego. 
3. Dyrektor Szkoły może wprowadzić dodatkową formę działań należących do procedury kwalifikacyjnej w danym roku szkolnym, jeżeli uzna taką decyzję za pożądaną w konkretnych warunkach. 
4. Na początku drugiego semestru dyrektor Szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia procedury kwalifikacyjnej obowiązującej w danym roku szkolnym. 
5. Ustalając sposób prowadzenia procedury kwalifikacyjnej, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów tej procedury. 
6. Uwzględnia się możliwość przyjęcia do Szkoły dzieci innych wyznań chrześcijańskich pod warunkiem, że będą respektować wartości Szkoły i podporządkują się regulaminowi Szkoły. 
7. Decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. 
8. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów, bezpośrednio poprzedzonego złożeniem przez jego rodziców deklaracji, o której mowa w ustępie 3 § 13.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 30

1. Uczniowie mają prawo do: 
1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, 
2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania, 
3) znajomości programu edukacyjnego Szkoły, 
4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, 
5) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) otrzymania pomocy w przypadku trudności, 
8) wpływania na życie swej Szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim, 
9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i odznaczający się szacunkiem wobec innych, 
10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące Jednostką Samorządu Terytorialnego (JST). 
2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje odwołanie lub skarga do organu wyższego stopnia. 
3. Uczniowie mają obowiązek: 
1) przestrzegania Statutu i Regulaminów Szkoły, 
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym i w życiu Szkoły, 
3) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników Szkoły, 
4) właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów, 
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój, 
6) godnego reprezentowania swej Szkoły, 
7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.


§ 31

Uczniowie Szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez JST.

Zasady oceniania

§ 32

1. Ocenianie bieżące uczniów i ocenianie śródroczne dokonywane jest według skali ocen 1-6, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy: 
1) umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji, 
2) wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania, 
3) umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, 
4) osobistego stosunku do przedmiotu 
3. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed końcem pierwszego semestru. 
4. Szczegółowe zasady oceniania zawiera Regulamin oceniania uczniów (Załącznik Nr 2 do Statutu; zob. ust. 4. punkt c § 7).

Nagrody i kary


§ 33

1. Zachowanie uczniów podlega ocenie; kryteria oceniania zawiera przyjęty w Szkole Regulamin oceniania zachowania. 
2. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora oraz nagrodę dyrektora lub organu prowadzącego. 
3. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę: upomnienie wychowawcy, naganę udzieloną przez wychowawcę, naganę udzieloną przez radę pedagogiczną, naganę udzieloną przez dyrektora, obniżenie oceny z zachowania, naganę udzieloną przez dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia. 
4. O każdej nagrodzie i karze Szkoła informuje rodziców ucznia. 
5. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył.


Skreślenie z listy uczniów

§ 34

1. Skreślenie z listy uczniów decyzją dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia przez ucznia Statutu lub regulaminu Szkoły lub popełnienie ciężkiego wykroczenia. 
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 
1) jeżeli lekceważy statut i regulamin Szkoły oraz obowiązki szkolne, a w szczególności uporczywie, bez obiektywnych przeszkód, uchyla się od wykonywania poleceń nauczycieli związanych z procesem edukacyjnym, co prowadzi do widocznego obniżenia jego poziomu wiedzy i umiejętności w stosunku do klasy i utrudnia szkole realizację zadań dydaktycznych, 
2) jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły styl życia, 
3) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów, 
4) jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia nie podejmują obowiązku współpracy ze Szkołą w dziedzinie kształcenia i wychowania swoich dzieci (zob. § 20 Statutu) albo reprezentują styl życia sprzeczny z wartościami fundamentalnymi dla Szkoły, doprowadzając do konfliktu wartości w dziecku oraz środowisku szkolnym, 
5) jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia co najmniej przez trzy miesiące nie regulują opłaty za szkołę swojego dziecka (czesne), a jednocześnie nie podejmują działań w celu wyjaśnienia oraz rozwiązania problematycznej sytuacji. 
3. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 
1) rodzice, 
2) dyrektor, 
3) rada pedagogiczna. 
4. Uczeń jest skreślany z listy uczniów: 
1) jeżeli taką decyzję podejmują rodzice, 
2) jeżeli jawnie zbezcześci symbol, dokument lub przedmiot o charakterze symbolu ideałów i tożsamości Szkoły, 
3) w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających lub alkoholu; może być skreślony w przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków. 
5. Rodzicom ucznia przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do organu wyższego stopnia w ciągu dwóch tygodni. 
6. Przy skreślaniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających kontynuowanie procesu edukacji.

Stowarzyszenia i organizacje


§ 35

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem Szkoły, określonym w jej Statucie i programie wychowawczym. 
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wydaje oraz określa warunki tej działalności – dyrektor.

BUDŻET SZKOŁY

§ 36

1. Budżet Szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów 
i przekazywanej przez JST oraz czesnego wnoszonego przez rodziców (opiekunów prawnych). 
2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor Szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

Statut nadaje Szkole oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia organ prowadzący. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.


§ 38

Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.


§ 39

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek Nr 28 
im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej 
04-539 Warszawa, ul. Azaliowa 10 
tel. (0-22) 815 20 53, faks 812 70 24 
NIP 952-181-42-82; R- 040000055-00052

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku “SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR FELICJANEK NR 28 IM. BŁ. M. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ W WARSZAWIE“ i godłem państwa.


§ 40

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 41

Szkoła posiada własny sztandar.


Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2005 roku.

s. Maria Trzcińska 
Przewodnicząca Organu Prowadzącego Szkołę


Załącznik Nr 1 do Statutu SP

_______________________ 
imię i nazwisko 
_______________________ 
_______________________ 
adres

DEKLARACJA

Decydując się na umieszczenie mojego syna (mojej córki) __________________________________________________________________ w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek Nr 28 im. bł. Angeli Truszkowskiej w Warszawie, oświadczam, że znam charakter Szkoły, określony w Jej Statucie i Regulaminie, związane z ta placówką zarówno prawa, jak i obowiązki uczniów Szkoły i ich rodziców. Pamiętając o własnej odpowiedzialności za wychowanie mojego dziecka, deklarują swoją gotowość współpracy ze Szkołą dla jego dobra.

_______________________ 
podpis rodziców


Warszawa, dn. _____________________


Załącznik Nr 2 do Statutu SP

zawiera w sobie Regulamin oceniania, którego najistotniejsze punkty znajdują się w Dzienniczku ucznia Szkoły.


Załącznik Nr 3 do Statutu SP

ZASADY PRZEŻYWANIA PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY SAKRAMENTÓW 
PIERWSZEJ SPOWIEDZI I PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.


1. Szkoła we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – w myśl postanowień biskupa ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej – przygotowuje uczniów klas drugich do pierwszej spowiedzi św. i pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. 
2. Warunki dopuszczenia do tych sakramentów określa ksiądz proboszcz Parafii oraz zależna od jego decyzji siostra katechetka, której dyrektor Szkoły powierza zadanie bezpośredniego przygotowania dzieci do sakramentów. 
3. Rodzice, włączając się w proces przygotowania dzieci do sakramentów, zobowiązani są do uczestnictwa w organizowanych dla nich comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz Mszach św. wprowadzających dzieci kolejno w zasadnicze części liturgii eucharystycznej (Msze św. inicjacyjne) według wskazanego planu. 
4. Uczniowie naszej Szkoły przeżywają liturgię pokutną i sakrament pokuty przed pierwszą komunią św. w galowym stroju szkolnym. 
5. Zgodnie ze zwyczajem Szkoły oraz z realizowanym przez nią programem wychowawczym, bezwyjątkowo przyjmujemy jednakowy strój liturgiczny, obowiązujący dzieci podczas uroczystej Eucharystii pierwszokomunijnej oraz podczas Mszy św. w tzw. białym tygodniu. 
6. W ramach dziękczynienia za dar Komunii św. dzieci mogą wyjechać do sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie lub innego zaproponowanego przez siostrę katechetkę miejsca uświęconego kultem Maryi nie wcześniej niż po swoim białym tygodniu.

Warszawa, dn. 25 kwietnia 2005 roku


DYREKTOR SZKOŁY 
s. Dorota Klimanowska


STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR FELICJANEK NR 28 
IM. BŁ. M. ANGELI TRUSZKOWKIEJ W WARSZAWIE

ANEKS

Skreślenie z listy uczniów


§ 34

1. bez zmian 
2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 
1) – 4) bez zmian 
5) jeżeli dobre imię Szkoły jest naruszane przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów, 
6) jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia co najmniej przez trzy miesiące nie regulują opłaty za szkołę swojego dziecka (czesne), a jednocześnie nie podejmują działań w celu wyjaśnienia oraz rozwiązania problematycznej sytuacji. 
3. – 6. bez zmian


Warszawa, dn. 1 września 2005 r.

s. Maria Trzcińska 
Przewodnicząca Organu Prowadzącego Szkołę