Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Rekrutacja

W terminie 27 stycznia – 20 marca w sekretariacie szkoły przyjmujemy podania rodziców dzieci zgłaszanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek na rok szkolny 2020/2021.
Potrzebne dokumenty to:
 • kwestionariusz
 • deklaracja (do pobrania w Sekretariacie szkoły)
 • świadectwo chrztu św.,
 • 3 aktualne zdjęcia (podpisane na odwrocie).
Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł.
W czasie ferii zimowych sekretariat czynny codziennie w godzinach:
8.00 – 10.00 i 13.00 – 15.00

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DZIECKA I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Angeli Truszkowskiej w Warszawie z siedzibą przy ul. Azaliowej 10, 04-539 Warszawa.

 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 jest pani dr Kinga Karsten (e-mail: inspektorodo.felicjanki@wp.pl).

 3. Dane osobowe dziecka oraz Pani/Pana jako jego opiekana prawnego są przetwarzane przez szkołę w celu realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych, podejmowanych zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zarówno dziecka, jak jego opiekuna prawnego jest Prawo oświatowe lub Pani/Pana zgoda.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych, przy uwzględnieniu innych przepisów prawa.

 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań edukacyjnych szkoły w stosunku do Pani/Pana dziecka. Życzenia zmian mają mieć formę pisemną.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej i papierowej. Okres przechowywania danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub KIOD, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa (kiod@episkopat.pl).

Klauzula informacyjna – pełna wersja do pobrania