Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanekim. bł. M. Angeli Truszkowskiej

Organizacja pracy uczniów klas I – III w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań

Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie w czasie epidemii

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły, korzystając z głównego wejścia w godzinach godz. 7.00 – 8.00 oraz po 8.30, a w czasie 8.00 – 8.30 z wejścia ewakuacyjnego.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku, żegnając się z opiekunem przed wejściem do szkoły. Jeżeli indywidulana sytuacja na to pozwala, rodzice/opiekunowie dziecka nie wchodzą na hol szkoły, odprowadzając dziecko na zajęcia.
 3. Dzieci wykorzystują szatnię zorganizowaną na piętrze przed wejściem do sali danej klasy lub na holu I piętra (uczniowie nie schodzą do szatni ogólnej).
 4. W codziennej modlitwie uczniowie klas pierwszych uczestniczą na holu I piętra, zajmując miejsca przeznaczone dla danej klasy, natomiast uczniowie klas II abc oraz III abc – w swoich salach.
 5. Na wszystkich zajęcia lekcyjnych oprócz wychowania fizycznego dana klasa przebywa w swojej sali lub na dworze pod wiatą (namiotem).
 6. Na zajęcia sportowe uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela na boisko – zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe – lub do sali 2.10.
 7. Przerwy spędzają w salach lekcyjnych lub w miejscu określonym przez nauczyciela (na korytarz jednocześnie mogą wychodzić uczniowie dwóch klas).
 8. Czas przerw określa nauczyciel prowadzący z uczniami zajęcia, w miarę możliwości unikając czasu przewidzianego na przerwę w klasach IV-VIII.
 9. Uczniowie nie wychodzą poza część budynku przewidzianą dla swojego poziomu bez bezwzględnej konieczności. Wyjście może nastąpić tylko po otrzymaniu zgody nauczyciela.
 10. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki w godzinach: 8.40 – 11.00 według porządku:
 • uczniowie klas I abc: we wtorek i w czwartek,
 • uczniowie klas II abc: we wtorek i w czwartek,
 • uczniowie kl. III abc: w środę i w piątek.
 1. Dzieci spożywają obiad w grupach klasowych według ustalonego harmonogramu w godzinach:

– 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.10, 13,30.