Welcome to my word

Nawigacja: Home / Projekty / Comenius 2012-2014 / Welcome to my word

    PROJEKT COMENIUS 
‘Welcome to My Word – John & Jane’s Trips in EU”

Informacje ogólne

 1. Projekt Comenius jest zaakceptowany przez Agencję Narodową  Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji FRSE  i na realizację tego projektu przeznaczono odpowiednie fundusze z  
  Unii Europejskiej.
 2. Projekt jest prowadzony pod patronatem i kontrolą FRSE.
 3. Projekt trwa dwa lata, czyli czas realizacji projektu to  rok szkolny 2012-2013 oraz 2013 – 2014.
 4. W naszym projekcie uczestniczy sześć szkół z różnych krajów Unii Europejskiej: Portugalia, Finlandia, Norwegia, Cypr, Chorwacja i Polska. Każda szkoła partnerska ma równe prawa  w sprawach projektu oraz posiada swojego koordynatora.
 5. Głównym koordynatorem jest szkoła polska, a jej przedstawicielem jest pani Elena Chwedoruk.
 6. W czasie trwania projektu uczniowie każdej szkoły pracują nad zadaniami w swoim otoczeniu i używając swoich zasobów. Porozumienie się, koordynacja i ewaluacja zadań  wykonanych przez szkoły partnerskie odbywa się drogą elektroniczną .
 7. Wyniki pracy są przedstawiane na spotkaniach roboczych w każdej szkole partnerskiej według ustalonego harmonogramu. W  tych spotkaniach biorą  udział przedstawiciele  wszystkich szkół partnerskich, a ich delegacje mają składać się z  nauczycieli i uczniów biorących aktywny udział w pracach projektowych. Skład  delegacji zależy od możliwości finansowej szkoły oraz  ilości rodzin goszczących  w danej szkole partnerskiej.
 8. Skład naszej delegacji aprobuje Siostra Dyrektor, Koordynator projektu oraz z wychowawcy klas. Uczeń może być usunięty z projektu z powodu niewłaściwego zachowania lub nagany.
 9. Przejazdy  wszystkich uczestników na spotkania robocze w ramach projektu są finansowane z funduszu FRSE..
 10. Każdy uczestnik spotkań roboczych musi akceptować pochodzenie, kolor skóry i przekonania religijne wszystkich partnerów oraz zachowywać się według międzynarodowych standardów.  Ignorancja lub niestosowne zachowanie w stosunku do uczestnika projektu zostanie potraktowane jako przewinienie ,  co może spowodować wykluczenie szkoły z udziału w dalszej części projektu, doprowadzając do zwrotu wszystkich funduszy projektowych.
 11. Każdy uczestnik  wizyty roboczej za granicą musi  posiadać ubezpieczenie zdrowotne w formie międzynarodowej karty zdrowotnej EKUS. Inne ubezpieczenia są dozwolone.
 12. Każde przedsięwzięcie w czasie trwania projektu musi spełniać  wymagania  Europejskich Zasad  Zdrowia i Bezpieczeństwa.
 13. Podczas spotkań roboczych uczniowie szkół partnerskich mają zamieszkać w rodzinach uczniów ze szkoły goszczącej. Rodziny mają zapewnić gościom  oddzielne łóżko  do spania, miejsce na rzeczy osobiste,  dostęp do łazienki, posiłki w czasie pobytu oraz opiekę medyczną w razie potrzeby.  Obowiązkiem rodziny goszczącej jest  dostosowanie się do niezbędnych  potrzeb gościa , mianowicie : przekonania religijne, alergie lub zakazy żywieniowe.
 14.  Niektóre kraje zgodziły się na to, żeby podczas  wizyty roboczej w kraju partnerskim dziewczynka  zamieszkała w domu partnera-chłopca pod warunkiem, że będzie miała oddzielny pokój. Rodzice obu  stron muszą wyrazić na to zgodę  
 15. W czasie spotkań roboczych rodzina płaci za obiady swojego gościa w stołówce szkolnej.. Śniadania i kolacje  goście jedzą w rodzinie partnerskiej.
 16. Podczas wyjazdów projektowych i wycieczek poza teren szkoły rodzina goszcząca ma obowiązek zabezpieczyć  suchy prowiant dla gościa i swojego dziecka  na czas trwania wyjazdu.
 17. Opłatę za wycieczki krajoznawcze podczas wizyty roboczej ponosi szkoła goszcząca, jeżeli jej fundusze na to pozwolą. W przeciwnym razie szkoły partnerskie płacą za swoich uczestników za granicą, a rodzina goszcząca zobowiązuje się ponieść koszty związane z pracą projektową swojego dziecka w Polsce.

 

Warszawa,  5 września 2012 r.                                                          Główny  Koordynator Projektu 

                                                                                                                                 Elena Chwedoruk

                                                                                                      

                                                  


 

ZGODA RODZICÓW

 

Ja, / imię i nazwisko/  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . .  . ..  . . ..  ..  ..  jako                    

 

matka / ojciec          ucznia / uczennicy          Gimnazjum Sióstr Felicjanek w Warszawie

 

/ imię, nazwisko ucznia /  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               z  klasy   . . . .  .. 

 

urodzonego / urodzonej    . .. . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . .             PESEL dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres zameldowania  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Comenius oraz na  jego wyjazd do szkoły partnerskiej w ramach tego projektu.

 

Zgadzam się na umieszczenie zdjęć mojego dziecka wykonanych w trakcie wizyt roboczych na stronie projektu Comenius.

 

Oświadczam, że moje dziecko ma dobry stan zdrowia  i   nie bierze żadnych  stałych  lekarstw        

 

-   nie jest uczulone na  leki i  pokarmy        - jest uczulone na  .. . .  .. . . . . . . . .   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

- telefon kontaktowy  . . . . . .  ..  .. . . . . . .  .. . . . . . . . . . .                                        

 

Zobowiązuję się:

 

 1. - do zastosowania się do wymogów  prowadzenia projektu Comenius wymienionych w informacjach ogólnych dołączonych do niniejszej zgody;
 2. - przyjąć w swoim domu ucznia / uczennicę z partnerskiego kraju podczas spotkania projektowego w Warszawie, Polska,  w dniach  30 września – 6 października 2012 roku i otoczyć gościa odpowiednią opieką;
 3. - do wyposażenia mojego dziecka w odpowiedni dokument / paszport / upoważniający do przejazdu za granicę w ramach wymiany uczniowskiej podczas realizacji projektu
 4. - do wyposażenia mojego dziecka w aktualna międzynarodową kartę EKUS upoważniającą do korzystania ze służby medycznej w razie potrzeby;
 5. - dokonać wszelkich starań, aby moje dziecko zachowywało się zgodnie z zasadami dobrego zachowania podczas całego okresu pracy nad projektem, a w szczególności podczas przebywania za granicą w szkole partnerskiej i rodzinie goszczącej;
 6. - do pokrycia kosztów wynikających z  potrzeby realizacji zadań projektowych jeżeli  nie są one sponsorowane z funduszu Unii Europejskiej;
 7. - do odpowiedzialności prawnej i finansowej za postępowanie  mojego dziecka oraz  pokrycia kosztów  za szkody wyrządzone przez  nie;
 8. - do pokrycia kosztów związanych ze zmianą nazwiska na bilecie lotniczym jeżeli moje dziecko zgłoszone na wyjazd roboczy w ramach projektu nie będzie mogło w nim uczestniczyć z jakiegokolwiek powodu, dając tym samym szansę wyjazdu osobie z listy rezerwowej;
 9. - zgłosić wszystkie nieprawidłowości lub wątpliwości związane z przeprowadzeniem projektu do szkolnego koordynatora pani Eleny Chwedoruk. 

 

Warszawa, data    .. . . . . . .  .. . . . .                                                                                    Podpis rodzica:

 

 

 

 555

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie serwisu: design.foto-fm.pl | Strona działa na silniku windu.org