Statut gimnazjum

Nawigacja: Home / Gimnazjum / Statut gimnazjum

S T A T U T

GIMNAZJUM  SIÓSTR  FELICJANEK  NR 4

IM. BŁ. MARII  ANGELI  TRUSZKOWSKIEJ

W  WARSZAWIE

 

 

 

Informacje ogólne

 

 

§ 1

 

1.             Szkoła nosi nazwę:  Gimnazjum Sióstr Felicjanek Nr 4 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Nazwa szkoły jest ściśle związana z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej w niej realizowanym. Na pieczęciach i stemplach dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu:  Gimnazjum Sióstr Felicjanek.

2.             Organem prowadzącym szkołę jest Prowincja Matki Boskiej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, reprezentowana przez przełożoną prowincjalną.

3.             Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Azaliowej 10 w Warszawie, stanowiący własność organu prowadzącego.

 

 

 

§ 2

 

1.             Gimnazjum jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki.

2.             Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.

3.             Szkoła dostępna jest dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację i akceptują jej statut. Zasada ta odnosi się w szczególności do młodzieży, która ze względów społecznych ma ograniczone możliwości kształcenia się.

4.             Nauczanie i wychowanie realizowane w Gimnazjum

1)            ma na celu pełny rozwój osoby, który prowadzi do wewnętrznej integracji i przygotowuje do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych;

2)            oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich oraz nauce Kościoła Rzymskokatolickiego.

 

 

 

§ 3

 

1.             Nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

2.             Nad całokształtem działalności szkoły opiekę i nadzór sprawuje Prowincja Matki Boskiej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Warszawie.

3.             Zgodnie z prawem kościelnym działalność szkoły, jako katolickiej instytucji wychowawczej, podlega nadzorowi biskupa Diecezji Warszawsko– Praskiej.

 

 

 

 

Cele i zadania szkoły

 

 

§ 4

 

1.             Szkoła realizuje cele i zadania gimnazjum, określone odpowiednio w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w § 2 ust. 1 i 4 niniejszego statutu.

2.             Realizując ustawowe cele i zadania, szkoła:

1)            kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo-wychowawczego,

2)            umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla gimnazjum, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

3)            przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edukacji i podjęcia kształcenia w szkole średniej.

3.       Szkoła może przekraczać ramowy plan nauczania przyjęty dla szkół publicznych. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego szkołę dyrektor określa ofertę dydaktyczną szkoły, kierując się potrzebami uczniów i charakterem placówki.

4.       Celem aktywizowania procesu rozwoju uzdolnień uczniów, w szkole mogą być tworzone oddziały o właściwych sobie profilach przy pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. O utworzeniu takich oddziałów decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i podaje tę decyzję do wiadomości zainteresowanych na początku drugiego semestru.

5.       Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym szkoły i spójnym z nim programie profilaktyki.

 

 

§ 5

 

 

1.             Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, młodzież i rodzice (opiekunowie prawni).

2.             Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.

3.             W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

 

§ 6

 

1.             Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie gimnazjum, szkoła w szczególności:

a.             wychowuje młodzież w poszanowaniu religii, tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,

b.             umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły, uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami,

c.             zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,

d.             wspiera młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej i organizuje formy pomocy w tym zakresie.

2.             Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza nią podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

3.             Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

 

§ 7

 

1.       Szkoła zapewnia niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniowi, rodzicom i                                                                                                                                                                        nauczycielom. Kierując się odpowiedzialnością za wspieranie pełnego rozwoju młodzieży, może          stosować własne zasady organizacji i udzielania pomocy, określone odrębnymi przepisami wewnątrzszkolnymi (Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

2.       Za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły lub pracownik pedagogiczny przez niego upoważniony.

3.             Wszyscy nauczyciele uczestniczą w procesie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.

4.             Poza możliwym w szkole organizowaniem elementarnych formy pomocy, dostosowanych do aktualnych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, szkoła może uczestniczyć w określaniu  rodzaju pomocy specjalistycznej i poszukiwaniu miejsca, w którym potrzebujący takiego wsparcia mogliby je otrzymać.

 

 

§ 8

 

1.        Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, to jest:

1)            zapewnia nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)            przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)            zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)            realizuje:

a)             programy nauczania oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego,

b)             ramowy plan nauczania,

c)             ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

 

 

Organa szkoły

 

 

§ 9

 

Organami szkoły są:

1)      dyrektor,

2)      rada pedagogiczna,

3)      samorząd uczniowski.

 

 

Dyrektor

 

§ 10

 

1.       Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, uwzględniając wychowawczy charakter szkoły oraz odpowiednie kwalifikacje.

2.       W szkole może być ustanowiony wicedyrektor – w zależności od potrzeb Gimnazjum.

3.       Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy szkoły.

4.       Dyrektor w szczególności:

1)      odpowiada za realizację art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty,

2)      sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki integralnego
i harmonijnego rozwoju,

3)      dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, zgodną z charakterem szkoły,

4)      w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę podejmuje decyzję o utworzeniu oddziałów o właściwych im profilach przy pełnej realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,

5)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

6)      przedkłada program dydaktyczno-wychowawczy do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną i odpowiada za jego realizację,

7)      organizuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

8)      przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie (§ 34),

9)      odpowiada za prowadzoną w szkole formację duchową wypływającą z charakteru placówki,

10)   dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając charakter i zadania statutowe szkoły,

11)   organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe szkoły,

12)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielem w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

13)    współpracuje z samorządem uczniowskim,

14)   ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły,

15)  dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,

16)  odpowiada za dokumentację szkoły,

17)  realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły.

 

  1. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

 

 

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 11

 

1.             Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

2.             Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.

3.             Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty (art. 40 ust. 5-7).

4.             Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)            zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,

2)            zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)            podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych, przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,

4)            wskazanie sposobów dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, którzy przeżywają szczególną sytuację psychofizyczną lub społeczną, spośród możliwych dostosowań określonych w informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

5)            ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

6)            podejmowanie uchwał – na wniosek dyrektora szkoły – w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5.             Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)            organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)            propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,

3)            system okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjne i materialne warunki pracy szkoły.

6.             Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły regulaminu.

 

 
 
Samorząd uczniowski

 

§ 12

 

 

1.            W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą uczniowie poszczególnych oddziałów szkoły.

2.            Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów i zatwierdzony przez dyrektora. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

3.            Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.

4.            Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące:

1)          programu dydaktyczno-wychowawczego,

2)          organizacji pracy szkoły,

3)          realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

 

 

 

§ 13

 

Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:

1)      uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,

2)      uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,

3)      organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

4)      uczniowie mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej i innej.

 

 

Rodzice

 

§ 14

 

1.       Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,

2)      zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,

3)      zapoznania się z warunkami i trybem uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

2.       Rodzice mają obowiązek współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci i brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach.

3.       Rodzice nowo przyjętych uczniów Szkoły składają pisemną deklarację (Załącznik Nr 1), w której potwierdzają znajomość charakteru Szkoły, określonego w Statucie Gimnazjum, wyrażają świadomość własnej odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci i gotowość współpracy ze szkołą w prowadzonym przez nią procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

 

 

Stowarzyszenia i organizacje

 

§ 15

 

1.             W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym  z charakterem szkoły, określonym w jej statucie i programie wychowawczym.

2.             Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wydaje dyrektor, który także określa warunki tej działalności.

 

 

 

Organizacja pracy szkoły

 

 

§ 16

 

1.             Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i w grupach zadaniowych. Fundamentalnej formie pracy dydaktycznej szkoły towarzyszą konsultacje, czyli indywidualne lub grupowe spotkania z nauczycielem przedmiotu, realizowane poza tygodniowym rozkładem zajęć.

2.             Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.

3.             Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.

4.             Liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 24.

5.             Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora.

6.             Proces dydaktyczny ucznia zyskuje wsparcie poprzez cotygodniowe konsultacje, których termin wskazuje nauczyciel przedmiotu. Uczeń może korzystać z konsultacji w celu wyjaśnienia trudnych zagadnień lub zaliczenia partii materiału, a także ze względu na pracę przy realizacji projektu edukacyjnego.

7.             Ofertę zajęć pozalekcyjnych dyrektor szkoły przedstawia uczniom i ich rodzicom w pierwszym miesiącu roku szkolnego. Zawiązanie się grupy pracujących w ramach konkretnych zajęć warunkuje liczba uczniów deklarujących swoje uczestnictwo.

 

 

 

§ 17

 

1.            Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.

2.            Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.            Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w szczególne dni, przede wszystkim:

1)    z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,

2)    z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości Polski,

3)    z okazji święta Patronki Szkoły – 10 października,

4)    z okazji rekolekcji szkolnych,

5)    w dniach bezpośrednio poprzedzających przerwę świąteczną z racji uroczystości

       Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

 

§ 18

 

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia:

1.             sale klasowe,

2.             pracownie przedmiotowe,

3.             bibliotekę,

4.             salę gimnastyczną,

5.             boisko,

6.             pomieszczenia administracyjne oraz inne, niezbędne dla realizacji swych celów.

 

 

§ 19

 

 

1.             Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.

2.             Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:

1)            opracowuje organizację biblioteki szkolnej,

2)            gromadzi i opracowuje zbiory,

3)            prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,

4)            pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.

 

 

§ 20

 

Dyrektor szkoły może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

 

 

 

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

 

 

§ 21

 

1.                  Nauczyciel szkoły w szczególności:

1)            realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,

2)            wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju (KN, art.6).

2.             Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

 

 

§ 22

 

Realizując zadania statutowe szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1)            prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

2)            odpowiednią koordynację działań podczas realizacji projektu edukacyjnego przy powierzonej mu funkcji opiekuna,

3)            tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

4)            odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem,

5)            jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,

6)            uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów oraz jego potrzeb wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

7)            życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,

8)            dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

9)            sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,

10)        mienie szkoły,

11)        osobiste doskonalenie zawodowe i formację duchową oraz intelektualną.

 

 

§ 23

 

1.             Obowiązkiem nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2.             Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy zgodnie z zadaniami statutowymi szkoły.

3.             Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel może:

1)            proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do nauczania przedmiotu,

2)            tworzyć program autorski,

3)            zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji dyrektora.

 

 

§ 24

 

1.             Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

2.             Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1)            tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,

2)            otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,

3)            ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, Kościoła,

4)            organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,

5)            współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,

6)            utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.

3.             Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym szkoły.

4.             W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może skorzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu.

 

 

§ 25

 

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

 

§ 26

 

1.            W celu realizacji swoich zadań statutowych szkoła zatrudnia psychologa i pedagoga, korzystając z ich głosu doradczego podczas spotkań rady pedagogicznej.

2.            Jeżeli – zdaniem dyrektora wspartego opinią rady pedagogicznej – sytuacja dziecka tego wymaga, szkoła może zobowiązać rodziców ucznia do stałej współpracy z jednym z tych specjalistów w formie przez niego określonej, traktując to wymaganie jako warunek pozostania ucznia w szkole.

 

 

§ 27

 

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi, razem z nauczycielami i uczniami, tworzą wspólnotę szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

 

§ 28

 

1.             Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole oraz prawem pracy.

2.             Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej sprawie.

 

 

 

UCZNIOWIE

 

 

Zasady przyjmowania uczniów

 

 

§ 29

 

1.            Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.

2.            Na procedurę kwalifikacyjną składa się:

1)            rozmowa z uczniem,

2)            rozmowa z rodzicami ( opiekunami prawnymi ),

3)            wyniki nauczania w kl. V i VI szkoły podstawowej,

4)            wynik sprawdzianu w VI klasie,

5)            wyniki testu z języka angielskiego i testu predyspozycji (decyzję o przeprowadzeniu tych testów podejmuje dyrektor),

6)            ocena zachowania roczna w kl. V oraz śródroczna w kl. VI.

3.            Na początku drugiego semestru dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia procedury kwalifikacyjnej obowiązującej w danym roku szkolnym.

4.            Ustalając sposób prowadzenia procedury kwalifikacyjnej, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów tej procedury.

5.            Decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej, przywiązując szczególną wagę do wniosków wypływających z rozmów przeprowadzonych z kandydatem oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

6.            Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów.

 

 

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

 

§ 30

 

1.             Uczniowie mają prawo do:

1)           dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

2)           kierownictwa ze strony opiekuna podczas realizacji projektu edukacyjnego,

3)           życzliwego i podmiotowego ich traktowania,

4)           znajomości programu edukacyjnego szkoły,

5)           sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,

6)           zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

7)           rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8)           otrzymania pomocy w przypadku trudności,

9)           wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,

10)       wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i wyrażający szacunek wobec innych,

11)       korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące Jednostką Samorządu Terytorialnego (JST).

2.              Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje odwołanie lub skarga do organu wyższego stopnia.

3.              Uczniowie mają obowiązek:

1)           przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,

2)           systematycznego i aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym i w życiu szkoły,

3)           włączania się w organizowane dla szkolnej społeczności formy życia wiary, m. in. w codzienną modlitwę, rekolekcje (także związane z wyjazdem),

4)           odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

5)           właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,

6)           odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

7)           godnego reprezentowania swej szkoły,

8)           dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 

 

§ 31

 

Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych przez JST.

Zasady oceniania

 

§ 32

 

1.             Ocenianie bieżące uczniów, ocenianie śródroczne oraz ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych dokonywane jest według skali ocen 1-6, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.             Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:

1)            umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji,

2)            wiedzy, jaką posiadł uczeń, oraz umiejętności jej prezentowania,

3)            umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,

4)            systematycznego przygotowywania zadawanych prac domowych ustnych i pisemnych,

5)            osobistego stosunku do przedmiotu.

3.             Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed końcem pierwszego semestru.

4.             Szczegółowe zasady oceniania zawiera Regulamin oceniania uczniów (Załącznik Nr 2) jako zasadnicza część Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).

 

 

 

Nagrody i kary

 

§ 33

 

1.             Zachowanie uczniów podlega ocenie; kryteria oceniania zawiera przyjęty w Gimnazjum Regulamin oceniania zachowania (W SO, cz. B).

2.             Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora oraz nagrodę dyrektora lub organu prowadzącego.

3.             Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę: upomnienie wychowawcy, naganę udzieloną przez wychowawcę, naganę udzieloną przez radę pedagogiczną, naganę udzieloną przez dyrektora, obniżenie oceny z zachowania, naganę udzieloną przez dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia.

4.             O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje rodziców ucznia.

5.             Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył.

 

 

 
Skreślenie z listy uczniów

 

§ 34

 

1.            Skreślenie z listy uczniów decyzją dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia statutu szkoły lub popełnienie ciężkiego wykroczenia.

2.            Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1)            jeżeli lekceważy statut i regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne, a w szczególności uporczywie, bez obiektywnych przeszkód, uchyla się od wykonywania poleceń nauczycieli związanych z procesem edukacyjnym, co prowadzi do widocznego obniżenia jego poziomu wiedzy i umiejętności w stosunku do klasy, i utrudnia szkole realizację zadań dydaktycznych,

2)            jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,

3)            jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów albo pracowników szkoły,

4)            jeżeli uczeń używa jakichkolwiek środków odurzających lub innych szkodliwych dla zdrowia albo wnosi je na teren szkoły,

5)            jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia co najmniej przez trzy miesiące nie regulują opłaty za szkołę swojego dziecka (czesne), a jednocześnie nie podejmują działań w celu wyjaśnienia oraz rozwiązania problematycznej sytuacji.

3.      Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

1)            rodzice,

2)            dyrektor,

3)            rada pedagogiczna.

4.      Uczeń jest skreślany z listy uczniów:

1)            jeżeli jawnie zbezcześci symbol, dokument lub przedmiot o charakterze symbolu ideałów i tożsamości szkoły,

2)            w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających albo alkoholu.

5.            Rodzicom ucznia przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do organu wyższego stopnia w ciągu dwóch tygodni.

6.            Przy skreślaniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających kontynuowanie procesu edukacji.

 

 

 

BUDŻET  SZKOŁY

 

§ 35

 

1.             Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów
i przekazywanej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego oraz czesnego wnoszonego przez rodziców (opiekunów prawnych).

2.             W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.

 

 

Przepisy końcowe

 

 

§ 36

 

Statut nadaje szkole oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia organ prowadzący. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

 

 

§ 37

 

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 

 

 

§ 38

 

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Gimnazjum Sióstr Felicjanek Nr 4

im. bł. Miari Angeli Truszkowskiej

04-539 Warszawa, ul. Azaliowa 10

tel. (22) 815 20 53, faks 812 70 24

NIP 952-181-42-82; R - 040000055-00052

 

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku “GIMNAZJUM SIÓSTR FELICJANEK NR 4 ¬ IM. BŁ. M. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ ¬ W WARSZAWIE“ i godłem państwa.

 

 

§ 39

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 40

 

Szkoła posiada własny sztandar.

 

 

§ 41

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną cześć Statutu Gimnazjum.

 

 

 

 

Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 15 października  2011 r.

 

 

S. Maria Trzcińska

......................................................................

przełożona prowincjalna Prowincji Matki Bożej

Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

7315

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie serwisu: design.foto-fm.pl | Strona działa na silniku windu.org